จีน 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนในฝันของหนูๆ ท่อง 3 เมือง มาเกาต์ เซินเจิ้น ฮ่องกง

Share

Share

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนในฝันของหนูๆ ท่อง 3 เมือง มาเกาต์ เซินเจิ้น ฮ่องกง

ตื่นตากับโชว์ของเหล่าตัวการ์ตูนในฝันของหนูๆและขบวนพาเหรด เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง อาทิ สถานีรถไฟหลอวู่ และเซนาโด้แสควร์

v วันแรกของการเดินทาง v สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – วัดกวนอิม – คาสิโน

เวลา 08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

เวลา 13.50 น.
ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน

นำท่านชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล

นำท่านเข้าร้านสินค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า นำท่านช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี

เวลา 19.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักCASA REAL HOTEL (ใจกลางเมือง) หรือเทียบเท่า อิสระกับคาสิโน หรือท่องราตรีเมืองมาเก๊าตามอัธยาศัย


v วันที่สองของการเดินทาง v มาเก๊า – ฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น

เวลา 07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ข้ามเรือสู่ เกาะฮ่องกง นำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา

ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคต อันทันสมัย Space Mountain เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศ FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย

โชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์,เจ้าหญิงนิทรา,ซินเดอเรลา,มิกกี้เมาท์,หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์ Rafts to Tarzan’s Treehouse สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ (อาหารกลางวัน- เย็น อิสระ)

เวลา 19.00 น.
นำท่านดูพลุ ไฟ ตระการตาของดีสนีย์แลนด์ เก็บไว้ในความทรงจำ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้มากวางแผนให้พัฒนาเคียงคู่กับฮ่องกง ผ่านด่านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านเข้าเมืองเซินเจิ้น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า


v วันที่สามของการเดินทาง v เซินเจิ้นช้อปปิ้งตงเหมิน – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์ตระการตา

เวลา 07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งย่านตงเหมิน ย่านการค้า กลางเมืองเซินเจิ้น

เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารหลังอาหาร นำท่านเดินสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม ในพื้นที่กว่า 240,000 ตารางเมตร ภายในมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ของชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่ในเมือง 56 ชนชาติ

ค่ำ
นำท่านชมการแสดงตระการตา หลังการแสดง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า


v วันที่สี่ของการเดินทาง v ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งมีความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้มากวางแผนให้พัฒนาเคียงคู่กับฮ่องกง ผ่านด่านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านเข้าเมืองเซินเจิ้น

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง LOWU CENTER อย่างจุใจ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 22.45 น. เหินฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเซีย
เวลา 00.40 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ


Powered by MakeWebEasy.com