จีน 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ฮ่องกง เซินเจิ้น บ้านซุนยัดเซ็น

Share

Share

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ฮ่องกง เซินเจิ้น บ้านซุนยัดเซ็น

v วันแรกของการเดินทาง v สุวรรณภูมิ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – คาสิโน

เวลา 08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

เวลา 13.40 น.
ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมเมือง มาเก๊า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.

นำท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน นำท่านชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล

นำท่านเข้าร้านสินค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า นำท่านช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี และ เซนาโด้แสควร์

เวลา 19.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักCASA REAL HOTEL (ใจกลางเมือง) หรือเทียบเท่า


v วันที่สองของการเดินทาง v VENETIAN MACAO - มาเก๊า –จูไห่ –นางงามหวีหนี่ –ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ตระการตา

เวลา 07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

เวลา 11.00 น.
นำท่านเข้าสู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่


เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ... นำท่านช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย …

จากนั้นพาท่านเข้าชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ภูเขาชิลิน” ในเมือง “จูไห่” ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวน “หยวน หมิง หยวน แห่งใหม่” มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับ ศิลปะจีน “สวน หยวน หมิง หยวน ใหม่” จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรุกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว พร้อมชม อลังการโชว์ระดับ V.I.P. ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ …

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก 2000 HOTEL หรือเทียบเท่า


v วันที่สามของการเดินทาง v นางงามกลางทะเล - จูไห่ – จงซาน – บ้านดร.ซุนยัดเซ็น - เซินเจิ้น -หมู่บ้านวัฒนธรรม - โชว์ตระการตา

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สาวงามกลางทะเล” จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่เมืองจงซาน ซึ่งจะโดดเด่นคือ เป็นเมือง บ้านเกิดของ ดร.ซุนยัดเซ็น บิดาของชาวจีน ชมห้องนอน ห้องทำงาน ภายในตัวบ้านของ ดร. ซุนยัดเซ็น ซึ่งแสดงถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนตอนใต้ในยุคนั้น พร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ของท่าน ดร. ซุนยัดเซ็น ซึ่งแสดงถึงชีวประวัติ ของท่านตั้งแต่เด็กและชีวิตการทำงานต่อสู้ของท่าน จนวาระสุดท้าย

เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจพิเศษที่ทางจีนต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจีน

เวลา 12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชมเมืองจำลอง สถานที่จำลอง สิ่งก่อสร้าง ที่สำคัญของ จีน เช่น กำแพงเมืองจีน เจดีย์สามองค์ตาหลี เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม ในพื้นที่กว่า 240,000 ตารางเมตร ภายในมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ของชนกลุ่มน้อยที่มีอยู่ในเมือง 56 ชนชาติ

ค่ำ
นำท่านชมการแสดงตระการตา หลังการแสดง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า


v วันที่สี่ของการเดินทาง v ช้อปปิ้ง ตงเหมิน- ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งตงเหมิน ย่านธุรกิจกลางเมือง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง LOWU CENTER อย่างจุใจ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 23.20 น.
เหินฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเซีย

เวลา 01.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com