สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยเครื่องบิน)

Share

Share

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี สวนนกจูล่ง – เกาะเซ็นโตซ่า –กระเช้าลอยฟ้า-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สกายทาวเวอร์- ภาพยนตร์ 4 มิติ– น้ำพุดนตรี
(เดินทางโดยเครื่องบิน)


v วันแรกของการเดินทาง v กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี

เวลา 06.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินTIGER AIRWAYS เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวย ความสะดวกแก่ท่าน

เวลา 08.20 น.
เหิรฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS

เวลา 11.55 น.
เดินทางถึงสนามบินชางฮี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)

เวลา 15.30 น.
นำท่านผ่านชมเมือง เริ่มจาก สนามปาดังสนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ การThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี หัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเองใกล้ๆกันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน Bugis นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่าน ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(2) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์เปิดกลางคืนแห่งแรกของโลกซึ่งมี ชื่อเสียงติดอันดับโลก ชมชีวิตสัตว์กลางคืนกว่า 1,000 ชนิด จากกว่า 100 สายพันธ์ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ คุณจะตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด เช่นกวาง ควายเคป แอฟริกันบองโก บลูชีพ ไฮยีน่าลายทาง และ โกลเด้นแจคเกิ้ล ในขณะกำลังออกหากิน โดยการนั่งรถ Tram เป็นเวลา 45 นาที ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย ปิดท้ายด้วยการชมโชว์ Creature of the Night ซึ่งท่านจะต้องประทับใจและขำขัน กับความน่ารักของสัตว์ จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Changi Village le Meridien /Royal @ Queen Hotel หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สองของการเดินทาง v สวนนกจูล่ง – เกาะเซ็นโตซ่า –กระเช้าลอยฟ้า-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สกายทาวเวอร์-ภาพยนตร์ 4 มิติ– น้ำพุดนตรี

เวลา 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม(3) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนนก JURONG BIRD PARK ที่มีพื้นที่กว่า 20 เอเคอร์ เป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนกมากกว่า 5,000 ชนิด นำท่านนั่งรถพานอเรล ชมทิวทัศน์รอบสวนนก ตื่นตากับ Penguin Parade ที่นกเพนกวินมากมายอาศัยอยู่ และเล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ เหมือนกับขั้วโลกใต้ อีกทั้ง Southeast Asia Bird Aviary ชมฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ฝูงนกพีรีแกน นับร้อย เพลิดเพลินกับการแสดงของ เหยี่ยวและนกอินทรีย์ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกกลางคืน ซึ่งแฝงกายอยู่ในความมืด ปิดท้ายด้วยการชม JBP All Star Bird Show ชมการแข่งขันกีฬาของนกมาคอร์ การเลียนเสียงมนุษย์ การแสดงการบินฝาดโผนอันตื่นเต้น หรือการเต้นรำของนกซึ่งจะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับท่าน มิรู้ลืม

เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน PECIOUS MOMENT ร้านที่สมาคมพ่อค้าสิงคโปร์มอบตรารับรองคุณภาพของสินค้า

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามสู่เกาะเซ็นโตซ่า ระหว่างทางผ่านทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงาม ถึงเกาะเซ็นโตซ่า ชมสุดยอดภาพยนตร์ 4 มิติ แห่งแรกและแห่งเดียวได้ที่นี่ ลุ้นระทึกตลอด 15 นาทีที่ชม ขึ้นสกายทาวเวอร์ (ลักษณะเหมือนจานบิน) นำท่านทะยานสู่จุดที่สูงสุดของประเทศสิงคโปร์ ลงจากสกาย ทาวเวอร์ บริการ เครื่องดื่ม สกายคูลเลอร์ที่ไม่เหมือนใคร ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งซึ่งปั้น แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม

เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5) หลังอาหารชมการแสดงน้ำพุดนตรีรูปแบบใหม่จากทะเล บนชายหาด Palawanที่จะสะกดคุณด้วยการแสดงม่านน้ำระดับโลก ตระการตาด้วยแสง สี เสียง เอฟเฟค เลเซอร์ พลุ และเรื่องราวการผจญภัยของปลาน้อย Oscar และผองเพื่อน (ทางเกาะเซ็นโตซ่า จะงดการแสดงกรณีที่ฝนตก) หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สามของการเดินทาง v สิงคโปร์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เวลา 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม(6) หลังจากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้งเองตามอัธยาศัยบนถนนออร์ชาร์ด ให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานชนิดที่ทางร้านค้าพร้อมใจกันลดราคาทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า เครื่องหนัง สินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนเดินทางกลับอย่างเต็มอิ่ม (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

เวลา 15.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เวลา 18.10 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGER AIRWAYS

เวลา 12.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เวลา 19.25 น.
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ กลับเข้าไทยที่ทางด่าน ช่องเม็ก
ส่งคณะ เดินทางกลับ ด้วยความสุขและประทับใจ มิรู้ลืม ……..
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com