ลาว 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ช่องเม็ก –ปราสาทวัดภู - น้ำตกหลี่ผี – คอนพะเพ็ง – ปากเซ –น้ำตกตาดฟาน- ปากช่อง – น้ำตกผาส้วม – ช่องเม็ก (เดินทางโดยรถยนต์)

v วันแรกของการเดินทาง v ช่องเม็ก – วังเต่า - ปากเซ

เวลา 07.30 น.
รับคณะที่ อ. สิรินทร จ. อุบลราชธานี ประตูสู่เมืองลาวใต้ด่านช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ผู้เดินทางสามารถชมบรรยากาศเมืองชายแดน เลือกซื้อสินค้าได้ตามสบาย แลกเงินสกุลกีบได้ ณ ตรงนี้
จากนั้น เดินทางสู่เมืองปากเซ ชมบ้านเมือง และวิถีชีวิตสอง ข้างทาง ชม สะพานข้ามแม่น้ำโขง ลาว – ญี่ปุ่น

เวลา 12.00 น.
อาหารกลางวันในปากเซ

เวลา 13.30 น.
เดินทาง สู่ แพขนานยนต์ ไปนครจำปาสัก ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหา ชีวิตของลาวก่อนย้ายไปอยู่ที่ปากเซ ชมปราสาทหินวัดภู ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกสร้าง ก่อนนครวัด 545 ปี และขอพรน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำกลับมาต่อยอดธุรกิจการงานของท่านได้ (ตามความเชื่อโบราณ) กลับสู่ปากเซ

เวลา 18.00 น.
เข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักพาเลซ หรืออีกชื่อหนึ่ง โรงแรมเจ้าบุญอุ้ม รับประทานอาหารค่ำ

พักผ่อนตามอัธยาศัยv วันที่สองของการเดินทาง v น้ำตกหลี่ผี – คอนพะเพ็ง – ผาส้วม

เวลา 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เวลา 08.00 น.
เดินทางถึงบ้านนากะสัง นั่งเรือหางยาวลัดเลาะเกาะแก่งต่างๆ อยู่เหนือคอนพะเพ็ง เพื่อไปสู่ “น้ำตกหลี่ผี” บนเกาะดอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ที่หลงเหลือไว้เป็นอนุสรณ์

เวลา 12.00 น.
อาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (อาหารปลาสดๆจากแม่น้ำโขง)
เสร็จเดินทางกลับเพื่อ ไปยังคอนพะเพ็ง พร้อมชมความงาม และความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ ของ “น้ำตกคอนพะเพ็ง” จน ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการ่า แห่งเอเซีย” และชม “ต้นไม้มณีโคตร” ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ อยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก เสร็จเดินทางกลับปากเซ ชมตลาดเย็น และ ตลาดดาวเรือง

เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ บนแพ ร้องคาราโอเกะพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สามของการเดินทาง v น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา – ผาส้วม- ช่องเม็ก

เวลา 06.30 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

เวลา 07.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองปากช่องไปยัง “น้ำตกตาดฟาน” ชมทัศนียภาพยอดเขาที่สลับซับซ้อน ของ “อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว”

เวลา 10.00 น.
เดินทางถึง กม.32 แวะดื่มชา กาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศไร่กาแฟของเมืองปากช่อง ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาอาคเนย์

เวลา 12.00 น.
ถึงอุทยาน “น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง” ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ “นางมะโรง ท้าวบาเจียง” โศกนาฎกรรมรักสาวเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิ่ง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียงชมความงามของธารน้ำ และ ธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100% ชมหมู่บ้านชนเผ่า และ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่า
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของหมู่แมกไม้และสายธาร

เสร็จเดินทางกลับประเทศไทย

เวลา 15.00 น.
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ กลับเข้าไทยที่ทางด่าน ช่องเม็ก
ส่งคณะ เดินทางกลับ ด้วยความสุขและประทับใจ มิรู้ลืม ……..


เอกสารที่ต้องใช้
สำบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (บัตรข้าราชการไม่ใช้)
รูปถ่ายภาพสี 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปข้าราชการไม่ใช้)ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

เอกสารรถที่จะนำเข้าไป
สำเนาทะเบียนรถ 2 ชุด
สำเนาใบขับขี่คนขับ และผู้ช่วยคนขับ 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัว คนขับ และผู้ช่วยคนขับ 2 ชุดค่า
เอกสารสำหรับรถนำเข้าลาว 3,000 บาท/คัน
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com