พม่า 5 วัน 4 คืน มัณฑะเลย์ - พุกาม - ทะเลเจดีย์ - เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยสายการบิน)

Share

Share

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์พุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซิกอง
พระมหามัยมุนี เฮโฮ ทะเลสาปอินเล
เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเซีย

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์                                         (  -/L/ D )
05.30 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ เคาท์เตอร์แอร์เอเซีย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.50 น.   ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3772

10.15 น.   ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองมัณฑะเลย์ โดยรถปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 ชม สะพานไม้อูเบง (U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นนำท่านชม วัดพระมหากันดายง วัดที่มีพระมาเรียนหนังสือมากที่สุดของประเทศพม่า

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารไทย (มื้อที่ 1)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) นำท่านนมัสการพระมหามุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า) ซึ่งพระมหามุนีเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ บางคนก็จะเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม โดยพระเจ้ากรุงยะไข่ได้ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 ในปีพ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้อัญเชิญจากเมืองยะไข่มาไว้ที่วัดมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์ และนำท่านชมโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1 ปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บรักษาอยู่ที่วัดพระมหามุนี จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง และนำท่านชมวิหารชเวนันดอร์ วิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง จากนั้นนำท่านชมวัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกและได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพม่า (มื้อที่ 2)  จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรมQUEEN  HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง   (มัณฑะเลย์  พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ธรรมยังยี)       (  B / L / D )
04.30 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางไปเมืองพุกาม

06.30 น.   นำท่านเหิรฟ้าเมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากันเที่ยวบินที่ W9 009  

07.45 น.    ถึง สนามบินพุกาม นำท่านชมเมือง ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จากนั้นนำท่านชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม ให้ท่านนมัสการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เจดีย์ชเวสิกองนี้เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอนอรธา วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ นำท่านชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี นำท่านชม วัดติโลมินโล ชมวัดที่มีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซีตู นำท่านชม วัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม มหาเจดีย์ธรรมยังยี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม นำท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม นำท่านชมภูพญาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ลักษณะดอกบัวตูมอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ที่ เจดีย์ชเวซันดอร์ ชมความงามของทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามยามเย็น

18.30 น.    บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 ) หลังรับประทานอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม MYANMAR TREASURE RESORT HOTEL.  หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง  พุกาม  เฮโฮ ทะเลสาปอินเล                ( B / L / D  )
05.30 น.   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 ) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม

08.35 น.   เหิรฟ้าสูสนามบินโฮเฮ  โดยสายการบินแอร์บากันเที่ยวบินที่ W9 009

09.05 น.   ถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมือง ยองชเว  ระหว่างทาง นำท่านเข้าชม  วัด ชเว  ยาน  เพ  ซึ่งแปลว่าหมดศัตรู เป็นวัดที่มีอายุ 100 กว่าปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )

13.00 น.   นำท่านลงเรือชม ทะเลสาบอินเล ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ชม แปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา

18.00 น.    บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์ (พักโรงแรม

MYANMAR TREASURE RESORT  หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ของการเดินทาง  เฮโฮ  มัณฑะเลย์                                                              ( B / L / D )
04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีตอนเช้าตรู่แล้ว นำท่านกลับสู่โรงแรม บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

08.00 น.   นมัสการ  พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ ที่ประดิษฐานภายในวิหารขอ  วัดพองดอร์อู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1800 โดยกษัตริย์อลองสิทธู ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุเกือบพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร แต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าจนองค์พระก็เหมือนลูกบอลทองคำ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร( มื้อที่ 10 )

13.00 น.   จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านอินปอขอมคอม หมู่บ้านทอผ้าที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบอินเล ช่างทอผ้าที่หมู่บ้านนี้ถือได้ว่าร่ำรวยที่สุดในทะเลสาบอินเล ชมการสาธิตวิธีการทอผ้าใยบัว โดยใช้ใยบัวในลำต้นมาปั่นรวมกันเป็นเส้นด้ายใช้ทอจีวรให้พระ จากนั้นชม วัดแมวลอดห่วง มีอายุ 200 กว่าปีเป็นวัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิมาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย...

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เฮโฮ  เหิรฟ้ากลับสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบากันแอร์

เย็น           เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านเข้าสู่ที่พักQUEEN  HOTEL หรือเทียบเท่า  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11 ) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง  มัณฑะเลย์  กรุงเทพฯ                            ( B / L /- )
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12 ) พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

10.45 น.   นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2761

13.10 น.   เดินทางถึง ประเทศไทย เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพและมีความสุข

 

________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com