4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - มุยเน่ – ดาหลัด

คุณสมบัติสินค้า:

( โดยสายการบินแอร์เอเชีย )

Share

Share

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -  มุยเน่ – ดาหลัด

4 วัน 3 คืน

( โดยสายการบินแอร์เอเชีย )

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้     - ฟานเทียต – มุยเน่ ( B / L / D )
05.00 น.คณะพร้อมกัน  ณ  จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง

07.45 น.เหิรฟ้าสู่  ณ  นครโฮจิมินห์  โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่FD650

09.15 น.ไกด์รอรับคณะที่สนามบินนานาชาติตานซอนนัต  ณ  กรุงโฮจิมินห์  ผ่านพิธีการตรวจ

            คนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ช.ม.

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

17.00 น.เดินทางถึง มุยเน่ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม...........  ริมทะเล ชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม

18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ  ณ   ภัตตาคาร  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง มุยเน่  -ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง -   ดาหลัด  ( B / L / D )
07.00 น.รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์
08.00 น.จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ( Yellow  Sand  Dunes )ภูเขาทรายสีเหลืองทอง

            อร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย

            ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย  นำท่านชมทะเลทรายขาว( White Sand

            Dune )  ท่านจะได้เห็นกองทรายสีขาวที่ใหญ่ที่สุดของมุยเน่ใช้เวลาถ่ายรูปพอสมควรพร้อม

            ทั้งนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวหมู่บ้านชาวประมง

12.00 น.รับประทานอาหาร กลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

13.00 น.นำท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัต ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

17.00 น.เดินทางถึง เมืองดาหลัต  นำท่าน รับประทานอาหารเย็น และเข้าสู่ที่พักโรงแรม.................

           เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ของการเดินทาง      ดาลัต – สวนดอกไม้เมืองหนาว - หุบเขาแห่งรัก  ( B / L / D )
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง.. สำหรับกระเช้า

           ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง

           ต่อด้วย  ชมวัด Thien   Vien เก่าของเมืองดาลัท จากนั้นชม พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์

           เบ๋าได๋เป็นสถาปัตยกรรมสไตส์ฝรั่งเศล ของกษัตริย์เบ๋าได่  กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามพระ

           ราชวังแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง นับว่าเป็นจุดที่ลือชื่ออีกแห่งที่ผู้มาเยือนไม่ควร

          พลาดจากนั้นชม บ้านการ์ตูน Crazy House พบกับความน่ารักของการสร้างบ้านในแต่ละแบบ

          ตามสไตล์ ตามจินตาการของผู้สร้าง บ้านถูกสร้างขึ้นโดยหญิงสาวชาวเวียดนามอดีตลูกสาวของ

          ประธานาธิบดีคนที่3

12.00 น.รับประทานอาหาร กลางวัน ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมความงามของน้ำตก Datalla  Water  Fall   นำท่านชม สวนดอก

           ไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา

          ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลา

          ไปกับการบันทึกภาพ เก็บสีสัน และบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดียว เมื่ออิ่มตา

          อิ่มใจแล้ว นำท่านชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)

17.00 น.รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านส่งสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุง

            โฮจิมินห์

19.30 น.นำท่านเหิรฟ้า สู่กรุงโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1383

20.15 น.เดินทางถึงโฮจิมินห์นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม...............  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง  โฮจิมินห์ – นอเตอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ช้องปปิ้งตลาดเบนถัน  –

กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก

08.00 น.นำท่านชม นอเตอร์ดีม  (Note   Dame  Cat  hedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณที่สร้างขึ้น

            ในระหว่าง  พ.ศ  2420  - 2426 ภายใต้รูปทรงสถาปัตยกรรม  แบบโรมันประยุกต์  ก่อด้วยอิฐ

            แดงขึ้นเป็นหอคอยคู่สูงราว  40 เมตร  ถัดจากโบสถ์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 เมตร  

            จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์ เก่า  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศล   อายุไล่เลี่ยกัน  สร้างขึ้นราวปี 

            พ.ศ.2429 – 2434  ปัจจุบัน ยังคงใช้อยู่  จากนั้นนำท่านชม  อนุเสาวรีย์ของท่านโฮจิมินท์ 

            เป็นศูนย์กลาง  ของเมือง  โฮจิมินท์ หยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  และ

09.00 น.นำสู่ตลาดเบนถั่น  เลือกซื้อของฝากที่มีอยู่มากมาย  เรือสำเภาไม้   แกะสลักหินอ่อน เสื้อผ้า 

            รองเท้า  กาแฟ เป็นต้น

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

15.50 น.นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 655

17.20 น.เดินทางถึงประเทศไทย  สนามบินนานาชาติดอนเมือง แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

          ******************************

Powered by MakeWebEasy.com