เวียดนาม 5 วัน 4 คืน ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นินบิงส์

คุณสมบัติสินค้า:

โดยการบินไทย

Share

Share

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา นินบิงส์  (5 วัน 4 คืน)

ความงดงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / น้ำตกซิลเวอร์/ ภูเขาปากมังกร /หมู่บ้านชนเผ่าโมง

/ ยอดภูเขาฟารซีฟัง / ตลาดชนเผ่า / อ่าวอาลองเบย์

*** พิเศษ !อาหารพืนเมืองเวียดนาม ซีฟู๊ดและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ***

วันแรก   กรุงเทพฯ - ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี -  ฮาลอง  (-/เที่ยง/เย็น)
04.00 น.รับคณะ  ณ  สนามบินนานาชาติดอนเมือง
07.45น.นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงฮานอยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560       
09.35น.ต้อนรับคณะที่สนามบินนานาชาตินอยบ่าย ของกรุงฮานอย นำท่านชม จตุรัสบาดิงห์ บนถนนเดียน

       เบียนฟู ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ไ ด้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่ง

       เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส อยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอา

       คารที่โดดเด่น สง่างาม คือสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลง

      แก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวัน

      จันทร์และวันศุกร์)  นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภาย

      ในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่าน

      ชมทำเนียบประธานาธิบดี  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง  มีทหาร

      เฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนัก

      อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง

      เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย

      สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนามจากนั้น 

       นำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้าง

      ด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลาง

      รูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคล

      รวม 8 อย่าง จากนั้นถัดไปอีกเล็กน้อยนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์)

      ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี

      จึงทำให้น่าสนใจมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เซ็น บุฟเฟ่นานาชาติ ซึ่งมีอาหารมากกว่า 200 ชนิด  

         จากนั้น เดินทางไปยังเมืองฮาลอง แวะชม หมู่บ้านหัตถกรรมของคนพิการ
18.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  มาโอเรีย จากนั้นชอปปิ้งตลาดกลางคืน(Shopping

       Night Market)นำเข้าที่พักโรงแรม City  Bay  Place /  Cown  Halong  หรือเทียบเท่า

       ระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สอง ฮาลองเบย์ – ล่องเรือ – ฮานอย – ทะเลคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้ง 36 สาย  -

ชมโชว์หุ่นกระบอกในน้ำ  ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์(Ha Long Bay)

        อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณ

        ซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่ามังกรร่อนลง เชิญ

        ท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

       โลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ.2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่

       ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะ

       ต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า

      1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่าน

       เข้าชม ถ้ำนางฟ้า(Thien Cung Cave) ชม หินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสง

      สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ชม กระชังปลา(fish Cages)

      ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก

      ซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ เดินทางกลับกรุงฮานอย
15.00 น.ถึงกรุงฮานอย   ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองเก่าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย

       มีเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมายาวนานว่า พระเจ้าเลไทโตได้รับดาบวิเศษมาใช้ในการต่อสู้กับพวกหมิงจากจีน

       ในปี พ.ศ. 1961-1971 เป็นเวลา 10 ปี หลังจากได้ชัยชนะ ปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์

       ได้เสด็จลงเรือไปกลางทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อจะคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ สักครู่หนึ่งเต่าก็ขึ้นมารับดาบ

       จากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วดำน้ำหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ และมีหอคอย

       เล็ก ๆ ชื่อว่า หอคอยเต่า อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและยังมีเต่าตัวใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วยมา

      จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่เกาะหยก ชมวัดหงอก เซิน หรือ วัดโบราณ  

       ซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนาม ประดิษฐานรูปเคารพเจ้าพ่อกวนอู และขงจื้อพร้อมศิษย์

       และที่อาคารหลังเล็กมีซากเต่าตัวใหญ่สตัฟฟ์ไว้ให้ชม 1 ตัว พร้อมดาบศักดิ์สิทธิ์จำลอง 1 เล่ม ใส่ตู้กระจก

       ไว้ใกล้กัน  จากนั้นนำชมหุ่นกระบอกในน้ำ  จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า

       (Shopping 36 str.)แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก

       ของกินของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่นSamsonite, Kipling,

       Roxy, Billabong รองเท้า
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Minh  Anh    หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ราโลซ่า

       / ซันนี่ 3 / ดีไลท์ หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม  ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชนเผ่าโมงกั๊ดกั๊ด-โบสถ์เก่าแก่  - ภูเขาปากมังกร – สวนดอกไม้ซาปา

( เช้า / กลางวัน / เย็น )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น. เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือขิงเวียดนาม ในสมัยฝรั่งเศสเคยปกครอง

       เวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีภูเขาขึ้น ปัจจุบันที่นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

       อากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยระยะทาง 245กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัวโมง
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร รีบล็อคโค ที่ลาวกาย จากนั้นเดินทางต่อ ถึงซาปา ชม

       หมู่บ้านชนเผ่าโมงกั๊ดกั๊ด(Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าม้ง ชม ทิวทัศน์ของ

       นาขั้นบันไดที่สวยงาม พร้อมบรรยากาศสดซึ่น ระหว่างหมู่บ้านจะมีน้ำตกเทียนซา(Tien Sa Water

       fall) เป็นแหล่งน้ำตกธรรมชาติที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ท่านสามารถเก็บภาพที่สวยงามเป็นที่ระลึก ชม โบสถ์

       เก่าแก่(Old Church Sapa) กลางเมืองซาปา เที่ยว ภูเขาปากมังกร(Dragon Mountain) หรือ

       เวียดนามเรียกว่า ฮามรอง ชม ทิวทัศน์ของเมืองซาปา สวนดอกไม้(Flower Park) สวนลูกท้อ

       หากเป็นช่วงฤดูกาลจะเห็นเต็มต้น และไร้ใบ หากหนาวจัดก็จะเห็นแม่คะนิ้งตามยอดหญ้าที่เขียวขจี 

       จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าทีตลาดซาปา(Shopping Sapa Market) มากมายไปด้วยชมเผ่าต่างๆ

       ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน เป็นศูนย์รวมของกินของใช้สำหรับชาวดอยทุกหมู่บ้านบนเทือก

       เขาแห่งนี้
เย็น    รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร เรดซาปา   จากนั้นเข้าสู่โรงแรมCong Doan/Sapa Holiday

      / Bamboo / Sapa view หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว   เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สี่    ซาปา – น้ำตกซิลเวอร์ –หมู่บ้านเย้า  - ฮานอย  (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Water fall) มีความสูงถึง 100

      เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และประทับใจอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่หมู่

      บ้านชาวเย้า ชม วิถีชีวิตชาวบ้าน และทัศนียภาพที่รายล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้

      ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดเขาอื่นๆคือ

      ยอดเขาฟานซีฟัง(Fansifan Mountain)
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อินดิโก
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย
เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Vietkitchen นำเข้าที่พัก โรงแรม ราโลซ่า / ซันนี่ 3 / ดีไลท์ หรือเทียบ

       เท่า  ระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า ฮานอย -  นินบิงส์ -  กรุงเทพฯ                       ( เช้า / กลางวัน/เย็น)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก   พร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่เมือง นินบิงส์ (ฮาลองบก) เมืองแห่งขุนเขา 99 ยอดท่านจะได้ชื่นชม

       กับวิวทิวทัศน์ อันเขียวชอุ่มตลอดสองข้างทาง
12.00 น.ถึงนินบิงห์  รับประทานอาหาร กลางวัน Anhdzung ที่นินบิงส์
13.00 น.นำท่านล่องเรือไม้ไผ่ปนสังกะสี เข้าสู่ Tam Coc หรือ อาจจะเป็นเรือกระด้ง (เรือไม้ไผ่กลมๆ )
       ในบึงน้ำจืดท่ามกลางหุบเขา บรรยากาศเงียบสงบ ลึกลับ แต่มีเสนห์ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้

       รับชมเทคนิคการปลูกข้าวในบึงน้ำจืดที่เป็นแบบฉบับของจังหวัดนี้ และท่านจะได้ชมเทคนิคการ

       ใช้เท้าพายเรือ ระหว่างทางเราจะได้ชมนก ผีเสื้อ และแพะภูเขา และสัมผัสธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์
       ได้เวลาพอสมควรนำท่านขึ้นจากเรือ เดินทางหลับสู่เมืองฮานอย
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร concepfin    จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

       เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.45 น.เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG565
22.15 น.เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


*************************************

Powered by MakeWebEasy.com