โปรแกรม 5 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮาลอง - นินบิงส์ - กรุงเทพฯ

คุณสมบัติสินค้า:

เดินทางโดยเครื่อง กลับเครื่อง (แอร์เอเซีย)

Share

Share

โปรแกรม 5 วัน  4 คืน
กรุงเทพฯ - ฮานอย   - ฮาลอง   -  นินบิงส์ - กรุงเทพฯ
เดินทางโดยเครื่อง กลับเครื่อง (แอร์เอเซีย)
วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดไตกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – พิพิธภัณฑ์ทหาร
– หุ่นกระบอกในน้ำ       ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
04.00 น.คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
            อำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.00 น.เดินทางสู่เมืองฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD 642
08.40 น.เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
10.00น. นำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย  ชม เจดีย์
           เฉินกว๊อก  เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
12.00 น.นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เซ็น( Lotus) บุฟเฟ่นานาชาติซึ่ง
            มีอาหารนานาชาติมากกว่า 200 ชนิด
13.00 น.นำท่านชม วิหารวรรณกรรม  มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ซึ่งสถานที่นี้ในสมัย
            ก่อนมีการสอบจองหงวน  และมีศาลเทพเจ้าขงจื้อกับสานุศิษย์  ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียน
            และนักศึกษามาขอพรเพื่อให้สอบสำเร็จ   ชม พิพิธภัณฑ์ ทหาร  สถานที่จัดแสดงเรื่อง
            ราวต่างๆในสมัยสงคราม รวบรวมเรื่องราวให้ท่าน
            ได้ศึกษา ( พิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์ ) และ  เที่ยวชมเขตพระราชวังเก่าของกรุงฮานอย     
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Vietkitchen .
            ชมการแสดง หุ่นกระบอกในน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและ
            มีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวใน
            ชีวิตประจำวัน ของชา;เวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย จากนั้น
            นำท่านเข้าสู่ โรงแรม Delight  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่สองของการเดินทาง  จัตุรัสบาดิ่น – สุสานลุงโฮ – ธรรมเนียบรัฐบาล – วัดเจดีย์เสาเดียว –
ฮาลอง – ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ต ( เช้า  / กลางวัน / เย็น )
08.00 น.นำท่านชม จตุรัสบาดิ่น(Ba Dinh Square) ชมสุสานลุงโฮ(Ho Chi Minh Mausoleum)
            สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการ
            อาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮ
            จิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์,วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
            แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชม บ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์
            (Uncle Ho Stilt House)ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม ชม ธรรม
            เนียบรัฐบาล (Presedential Palace) ชม วัดเจดีย์เสาเดียว(One PillarPagoda) ที่มีอายุ
            กว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพ
            สักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  Anh  Hoa
13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง
18.00 น.ถึงเมืองฮาลอง   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Mamgolia HaLong ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ต
           จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Blue  Sky Hotel   หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว   พักผ่อนหรือ
            ท่องราตรี
วันที่สามของการเดินทาง  ฮาลองเบย์ – ล่องเรือชมเกาะ – ถ้ำเทียนกุง –  นินบิงส์  
( เช้า  / กลางวัน / เย็น )
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของอ่าวฮาลอง
            ที่ได้รั[สมญาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม และองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก
            ทางธรรมชาติ สัมผัส ป่าเกาะหินน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ จากนั้นนำท่านชมถ้ำเทียนกุง
            อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ท่านจะตื่นตา                        ตื่นใจกับหินงอกหินย้อย ดาวที่ยังคงความอุดม สมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่าน
             ชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถ
             เลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง กั้ง หอย และให้ทางเรือปรุงให้ตามเมนูที่ท่านพอใจ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึก) เชิญลิ้มชิมรสกับ
            ความสามารถในการปรุงอาหารของเชฟชาวเวียดนาม เพลิดเพลินกับความงานของอ่าวฮาลอง
           ได้เวลาอันสมควรนำ             ท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง
14.00 น.เดินทางสู่เมืองนินบิงส์   จังหวัดนิงห์ บิ่งห์ (ฮาลองบก) เมืองแห่งขุนเขา 99 ยอด
18.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YEN NHI  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  นำท่านรับประทานอาหาร
            เย็น ณ ภัตตาคาร ANHDZUNG  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง  นินบิงส์  - ล่องเรือไม้ไผ่ –  ฮานอย  - ทะเลคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ –
ช้อปปิ้งถนน36สาย  ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น.นำท่านล่องเรือไม้ไผ่ปนสังกะสี เข้าสู่ ตำก๊กเป็นถ้ำมีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัสจรรย์ ซึ่งซ่อน
            ตัวอยู่ในความลึกลับของหุบเขา  บรรยากาศเงียบสงบ ลึกลับ แต่มีเสน่ห์ ระหว่างล่องเรือ
            ท่านจะได้รับชมเทคนิคการปลูกข้าวในบึงน้ำจืดที่เป็นแบบฉบับของจังหวัดนี้ และท่านจะ
            ได้ชมเทคนิคการใช้เท้าพายเรือ ระหว่างทางเราจะได้ชมนก ผีเสื้อ และแพะภูเขา และสัมผัส
            ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ได้เวลาพอสมควรนำท่านขึ้นจากเรือ  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า
            หัตถกรรม ผ้าทอมือชนิดต่างๆจากชาวบ้านผู้ผลิตโดยตรง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร ANHDZUNG
13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุง ฮานอย    ชมทะเลสาบคืนดาบ เราจะได้เห็นรถซีโคล่  (สามล้อพื้น
            เมืองสัญลักษณ์เวียดนาม) รอบๆ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ มีตำนาน
            กล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงคราม
            มาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย
            เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มี ปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมา
            ให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับ
            ไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงคราม
             แล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเล
             สาบ ชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟ
             ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่ง
             นี้มาเป็นเวลาช้านานนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่
             ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย อิสระในการช้อบปิ้ง  ได้เวลาพอสมควร
             พบกันที่จุดนัดหมาย
18.00 น.รับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร MINH  ANH   จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม Delight 
             หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้าของการเดินทาง  ฮานอย – กรุงเทพฯ  ( เช้า /- /- )
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมพักพร้อมเช็คเอ้าท์
07.00 น.เดินทางสู่สนามบิน นอยไบ 
09.10 น.เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD643
11.00 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง  แยกย้ายเดินทางทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Powered by MakeWebEasy.com