เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ทางรถยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

มีกระเช้าบานาฮิลล์

Share

Share

วันแรกของการเดินทาง     มุกดาหาร-  สะหวันนะเขต – วัดพระธาตอิงฮัง – อุโมงค์วินหม็อก   ( -/ L / D )
08.00 น.   เปลี่ยนเป็นรถบัสของทางเวียดนาม  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานแม่น้ำโขงสู่

         ด่านลาว หลัง ผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมือง   นำท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียตนาม

         ตามถนนหมายเลข 9 ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่   

         พร้อมรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลาวนำท่านมัสการ  

         วัดพระธาตุอิงฮัง อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขต  

         การแต่งกายก่อนที่จะเข้าในวัดผู้หญิงจะ ต้องนุ่งผ้าถุงเท่านั้นถึงจะเข้าวัดได้
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร ไทยลาวเวียดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านลาวบาว 

          ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม   ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม  ลำธาร

            และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลางของเวียดนาม   จากนั้นนำท่าน

          เดินทางสู่ อุโมงค์วินหม็อก  เป็น อุโมงค์หลบภัยที่มีขนาดใหญ่ที่ชาวเวียดนามใช้หลบภัยใต้

         ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาซึ่งคนในหมู่บ้านช่วยกันขุดในปี  1966 ใช้เวลา

         20 เดือน  ลึก  3  ชั้น  มีทางเข้าออก 13 ทาง และได้อาศัยอยู่ นานถึง  5  ปี จากนั้นเดิน

         ทางเข้าสู่ เว้
19.00 น.   บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม มอนดิอาน  หรือ

         เทียบเท่า 4 ดาว เชิญท่านท่องราตรี   หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง     เว้ – พระราชวังไดโน่ย  – ฮอยอัน – ดานัง    ( B / L / D )
07.00 น.    บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านชมพระราชวังไดโน่ย  สร้างใน พ.ศ. 2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง  ใช้เป็นที่

           รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการฑูตต่างประเทศ  สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ 

           ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม  เพดาน เสา  คาน  ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและ

           ลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหวียน

           7 พระองค์  ตำหนักโกศของราชวงศ์ 9 โกศ  สร้างโดยพระเจ้ามิงห์หม่าง พ.ศ.2365

           แต่ละโกศเป็นตัวแทนของจักรพรรดิ์แต่ละองค์  และมีน้ำหนักถึง 2,500 กิโลกรัม 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  อันเฟือก
13.00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานังนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ ไฮเวิ่น   เป็นอุโมงค์สำหรับ

          รถยนต์ลอด ผ่านภูเขาไฮเวิ่น  มีความยาวประมาณ  6,300 เมตร โดยได้รับการช่วยเหลือ

          ด้านการออก แบบและเงินทุนจากฝรั่งเศส
15.00 น.    เดินทางสู่เมืองโบราณ ฮอยอัน  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่ทูโบนใกล้ชายฝั่งทะเล  เคยเป็นท่าเรือเก่าที่

          เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ  ไฟโฟ  หรือ ไฮโป  เมื่อราว  400 ปีมาแล้วในสมัยจามมีชื่อ  

          ได๋เจียน   ฮอยอันเป็น ศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออก

          กับตะวันตก  ระหว่างสู่เมืองฮอยอันแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่งดงามเชิญท่านชมวิธี

          แกะสลัก  หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่ แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ  ทั้งของใช้และ

          ของที่ระลึก  ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมา ถึงเมืองฮอยอันนำ ท่านชมบ้านโบราณที่มี

          ลักษณะโดดเด่นทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรม  ไม่ซ้ำแบบ

          กันเลยทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก  การตกแต่ง  การใช้ประโยชน์  อิสระให้ทุกท่านเดิน

          ชมตามอัธยาศัยเพราะในเมืองฮอยอันไม่อนุญาติให้รถทุกชนิดผ่านยกเว้นรถจักรยานยนต์

          และรถจักรยาน  เมื่อเดินชมเมืองไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้ว่าเมืองฮอยอันมีเสน่ห์มากได้รับอิทธิพล

          จากจีน  ญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่ง  ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน 

          วัดวาอาราม  เจดีย์  ศาลาประชุมประชาคม  ศาลเจ้า และร้านค้าต่างๆ เมื่อผ่านย่านคนจีนมา

          แล้วก็จะถึง  สะพานญี่ปุ่น  ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นเป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียว

          และเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส  สร้างอุทิศให้แก่

          ดั๊กเด และดรันหวู  บุคคลสำคัญ  พอเดินข้ามสะพานไปอีกฟากหนึึึ่งก็จะเป็นย่านคนญี่ปุ่น 

          จากนั้นนำท่านและคณะเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร คิมโด  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมซงฮาน

          หรือเทียบเท่า 4 ดาว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง    ดานัง – บานาฮิลล์ – เจดีย์เทียนมู่ – ช้อปปิ้งดงบา  – เว้ ( B / L / D )
07.00 น.    บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ระหว่างทางผ่านป่า เขากว่า 20 ลูก ด้วยระยะทาง

           ไกลถึง 3 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชม วัด จีน linh ung (ลีงอึ้ง)

           วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกว่าพันปี
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารโฟเบียด ที่ ดานัง 
13.00 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง  เว้ 
15.00 น.    จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม เป็นทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น

             แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า  มีรูปปั้นเทพเจ้า  6  องค์คอยปกป้อง

           เจดีย์แห่งนี้  รวมทั้งพระพุทธรูปที่ล้อมรอบกระจกหมดทุกด้านและระฆังขนาดใหญ่หนัก

           กว่า  2,000  กิโลกรัม นำท่านช้อปปิ้งตลาดดงบา เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น 

           ชุดอ๋าวหญ่าย   ตุ๊กตาประจำชาติเวียตนาม  ขนม   อาหารทะเล  เเละอื่นๆอีกมากมาย 
18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรยัลปาร์ค  จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำหอมเพื่อให้ทุก

           ท่านได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้   พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม

           อันแสนไพเราะจากนั้นพาท่านเช็คอินน์เข้าสู่ที่พักโรงแรม มิดทาวน์ เว้  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

           เชิญท่านท่องราตรี   หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง      เว้ – ดองฮา – ลาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร  ( B / L / D )
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แคว้นสะหวันนะเขต

           ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าอินโดจีน  ณ ร้านปลอดภาษีของเวียดนาม  ระหว่างทางชมทิวทัศน์

           ของสองข้างทาง  เป็นหมู่บ้านสลับกับต้นไม้อันเขียวขจี  ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองข้างทาง
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดถึงมุกดาหารนั้นให้

           ท่านได้เลือกซื้อของฝากนานาชนิดที่ ตลาดนัดอินโดจีนที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อ

           อย่างสบายใจได้เวลาพอ สมควรส่งคณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

                                                                                 ********************************

 

Powered by MakeWebEasy.com