กัมพูชา+เวียดนามใต้ 7 วัน 6 คืน อรัญประเทศ –พระตะบอง - พนมเปญ (กัมพูชา ) – โฮจิมินห์ - มุยเน่ -ดาหลัด – เสียมเรียบ - ปอยเปต – อรัญประเทศ

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

โปรแกรม 7 วัน 6 คืน เดินทางรถยนต์
อรัญประเทศ –พระตะบอง -  พนมเปญ (กัมพูชา ) – โฮจิมินห์  - มุยเน่ -ดาหลัด – เสียมเรียบ -  ปอยเปต – อรัญประเทศ

วันแรกของการเดินทาง  อรัญประเทศ – พระตะบอง – พนมเปญ         ( - / L / D )
08.00 น.คณะเดินทางถึงอรัญ – ศรีโสภณทราเวล  รับเอกสาร จากนั้นเดินทางไปพรมแดนไทย – กัมพูชา ผ่านพิธีผ่านตรวจเข้าเมืองออกจากไทย ที่ด่านคลองลึก และเข้าประเทศกัมพูชาที่ด่านปอยเปต เชิญท่านทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย  จากนั้นเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาผ่านเมืองพระตะบอง  “ เมืองแห่งความทรงจำ”  ของไทย  ชมวัดดำไรซอร์  และ ตึกศาลากลางจังหวัด ที่เหมือนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ที่ จ. ปราจีนบุรี

12.00 น.ทานอาหารกลางวัน  ที่ จ . พระตะบอง  เดินทางต่อผ่าน จ . โพธิสัตว์  กัมปงชนัง 

18.00 น.ถึงกรุงพนมเปญ  รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคารโสริยา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทางพนมเปญ   - โฮจิมินห์  - กูจี    ( B / L / D)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า   ณ  โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.นำท่านเข้าชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวกัมพูชาเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ หลายร้อยองค์และภายในพระพุทธรูปยังมีเพชรเม็ดใหญ่ที่ฝังอยู่ในพระพุทธรูปอีกด้วยซึ่งประเมิณค่ามิได้เลยทีเดียว ส่วนพื้นของวัดจะปูด้วยแผ่นเงินแท้ ประมาณ 5,000 กว่าแผ่น น้ำหนัก 6 คันเศษ ซึ่งสวยงามน่าชมมาก  จากนั้นพาท่านไปสัมผัสความอลังการของพระราชวังเขมรินทร์ ท่านจะได้ตื่นตากับสิ่งมรดกอันล้ำค่า

09.00 น.เสร็จเดินทางสู่จากนั้นนำท่านเดินทางตามถนนหมายเลข 1 สู่ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม 

12.00 น.เดินทางถึงชายแดน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ดอกบัวใหม่

13.00 น.ผ่านการตรวจ  หนังสือเดินทางขาออกที่ด่านบ่อเว็ต และขาเข้าประเทศเวียดนาม ด่านม๊กบาย เดินทางสู่โฮจิมินห์ซิตี้ ตามสายอาเซี่ยน  แวะชมอุโมงค์กูจี  (CUCHI ) เป็นอุโมงค์ที่ทางเวียดนามขุดเอาไว้เพื่อต่อสู่กับศัตรูผู้รุกราน เป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ในการรบที่ไร้รูปแบบ ชมการฉายสไลด์  เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุโมงค์  และการใช้ชีวิตภายใน  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำท่านเข้าชมบริเวณพื้นที่อุโมงค์ชมการสาธิตเข้าอุโมงค์จะมีห้องประชุมห้องบัญชาการรบมีการทดลองปฏิบัติกิจกรรม  แจกน้ำชาและมันสำปะหลังต้มให้ทานอีกด้วย

18.30 น.ถึงโฮจิมินท์ รับประทานอาหารค่ำ ณ โฮจิมินห์ซิตี้  จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม............... หรือเทียบเท่าระดับ

วันที่สามของการเดินทางโฮจิมินห์ซิตี้   - มุยเน่                ( B / L / D )
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก  พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มุยเน่ (ฟานเทียด) ระยะทางประมาณ 250 กม.(ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. )

12.00 น.นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.ถึงมุยเน่  นำท่านชมทะเลทรายขาว  ท่านจะได้เห็นกองทรายสีขาวที่ใหญ่ที่สุดของมุยเน่   ใช้เวลาถ่ายรูปพอสมควร  เดินทางเที่ยวชม ( Yellow  Sand  Dunes )ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง  และเรือกระดงวงกลม จากนั้นนำท่าน

17.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ...............................หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนริมชายหาด แสนสบายของท้องทะเลเวียดนาม ตามอัธยาศัย

18.30 น.รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทางมุยเน่   - ดาหลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท    - หุบเขาแห่งรัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้า   ( B / L / D )
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์ เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม

07.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัต ระยะทาง 160 ก.ม.( ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. )

12.00 น.ถึงดาหลัด รับประทานอาหาร  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่ รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เก็บสีสัน และบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดียว เมื่ออิ่มตา อิ่มใจแล้ว นำท่านชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)
นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง.. สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง ต่อด้วยชมวัดเก่าของเมืองดาลัท วัด  TUOC  LAM  THIEN  VIEN  PAGODA 

18.00 น.รับประทานอาหาร เย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเช็คอินเช้าสู่ที่พัก โรงแรม............หรือเทียบเท่า พักผ่อนราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้าของการเดินทาง        ดาลัต – โฮจิมินห์  - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน                    ( B / L / D )
07.00 น.อาหารเช้า  ณ  ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์  พักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

เย็น ถึงกรุงโฮจิมินห์   นำชม   นอเตอร์ดีม  (Note   Dame  Cat  hedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณที่สร้างขึ้นในระหว่าง  พ.ศ 2420  - 2426 ภายใต้รูปทรงสถาปัตยกรรม  แบบโรมันประยุกต์  ก่อด้วยอิฐแดงขึ้นเป็นหอคอยคู่สูงราว  40 เมตร  ถัดจากโบสถ์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 เมตร   จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์ เก่า  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศล   อายุไล่เลี่ยกัน  สร้างขึ้นราวปี  พ.ศ.2429 – 2434  ปัจจุบัน ยังคงใช้อยู่  จากนั้นนำท่านชม  อนุเสาวรีย์ของท่านโฮจิมินท์  เป็นศูนย์กลาง  ของเมือง  โฮจิมินท์ หยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

19.00 น.อาหารค่ำบนเรือในแม่น้ำไซง่อน  ล่องเรือชมเมืองไซง่อน 2 ฝากฝั่งท่ามกลางเสียงเพลง  และชมการแสดงมายากลเล็ก ๆ บนเรือจากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม ระดับ 3 ดาว อิสระในการท่องราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทางโฮจิมินห์  – ชายแดนบ่อเว็ต ( เวียดนาม ) – ม็อกไบ ( กัมพูชา )  - เสียมเรียบ ( B / L / D )
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.เดินทางออกจากโฮจิมินท์ 

09.00 น.ถึงชายแดนเวียดนาม – กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจากนั้นเดินทางสู่กัมพูชา และเดินทางไปยังเสียมราฐ

12.00 น.อาหารกลางวัน ระหว่างทาง ร้านอาหารมิสเตอร์เพียบ ที่เมืองไปรเวง

19.30 น.ถึงเสียมราฐ  ทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารสวัสดี  เช็คอิน เข้าพักที่โรงแรม สมายลิ่ง หรือเทียบเท่า เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด ของการเดินทาง      เสียมเรียบ  - นครวัด – นครธม – ตาพรหม ( B / L / D )
07.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.00  น.นำท่านสักการะ พระองค์เจก – พระองค์จอม  พระคู่บ้านของเมืองของชาวเสียมเรียบจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาด ต้นโพธิ์ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึก ฝากคนทางบ้าน

10.00 น.นำท่านเที่ยว  เมืองวัฒนธรรม สถานที่ทางวัฒนธรรม ที่มีการจัดแสดง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาเช่น บ้านโบราณ   พิพิธภัณฑ์ ของชาวกัมพูชา   ชม พิธีการแต่งงานของชาวกัมพูชา ที่สวยงามและตระการตาและยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

12.00 น.รับประทาน อาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.นำท่านออกเดินทางกลับ สู่ประเทศไทย แวะชมเขื่อนน้ำบารายตะวันตก เป็นเขื่อนน้ำสมัยโบราณที่ขุดด้วยมือมนุษย์ โดยใช้แรงงานมากกว่า 50,000 คน ใช้เวลา 5 ปี ล้อมรอบด้วยคันหินลึกประมาณ 5 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 หรือพระเจ้าอิวรมัน โดยทรงโปรดให้สร้างบารายครอบคลุมพื้นที่ 650 เอเคอร์ไว้เก็บน้ำฝน และยังเป็นการสร้างตามคติความเชื่อที่ว่า “เขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของทวยเทพ ต้องมีน้ำล้อมรอบ” ที่นี่เคยขุดพบรูปสัมริดขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงพนมเปญ ออกเดินทางต่อระหว่างทางเยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหิน ที่อำเภอพระเนตร จ.บันเตียเมียนเจย เลือกซื้อหินแกะสลักได้ตามความพึงพอใจ

15.00 น.ถึงปอยเปตดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย ได้เวลาพอสมควรส่งคณะ กลับ…….  ด้วยความสุข และประทับใจ .


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com