กัมพูชา เวียดนามใต้ 6 วัน 5 คืน ปอยเปต – พนมเปญ – โฮจิมินซิตี้ – มุยเน่ - เสียมราฐ – นครวัด – นครธม – ปอยเปต

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

โปรแกรม 6วัน 5 คืน
 ปอยเปต – พนมเปญ – โฮจิมินซิตี้ – มุยเน่ -  เสียมราฐ – นครวัด – นครธม – ปอยเปต
วันแรกของการเดินทาง     อรัญประเทศ - ปอยเปต – พระตะบอง – พนมเปญ(-/L/D)
07.00 น.คณะเดินทางถึง อ. อรัญประเทศ   นำท่านและคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย และกัมพูชา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาระยะทาง 405 กม.ตาม ทางหลวงหมายเลข 5  ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาตลอดสองข้างทางผ่าน “เมืองพระตะบอง” เมืองแห่งความทรงจำของไทย ที่เป็นคู่แฝดของจังหวัดปราจีนบุรีแวะชม วังศิริมาตะ ซึ่งเป็นตึกคู่แฝด ของ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศ โรงพยาบาลปราจีนบุรีปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัดพระตะบอง

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเอเซี่ยนเบียร์ พระตะบองเดินทางต่อ  มุ่งสู่ กรุงพนมเปญ 

18.00 น.ถึง  พนมเปญรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร โสริยา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมกรีนพาเลซ  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง    พนมเปญ  - วัดพระแก้ว– พระราชวังเขมรรินทร์ - กูจี - โฮจิมินห์ซิตี้(B/L/D)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวกัมพูชาเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ หลายร้อยองค์และภายในพระพุทธรูปยังมีเพ็ชรเม็ดใหญ่ที่ผังอยู่ในพระพุทธรูปอีกด้วยซึ่งประเมิณค่ามิได้เลยทีเดียว ส่วนพื้นของวัดจะปูด้วยแผ่นเงินแท้ น้ำหนักประมาณ 6 ตัน 5,000 กว่าแผ่นซึ่งสวยงามน่าชมมากจากนั้นพาท่านไปสัมผัสความอลังการของพระราชวังเขมรินทร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา– เวียดนาม

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ชายแดนบ่อเว็ต ร้านดอกบัวใหม่

13.00 น.หลังจากผ่านการตรวจ   หนังสือเดินทางขาออกที่ด่านบ่อเว็ตและขาเข้าประเทศเวียดนามที่ด่านมกบาย  ( ช่วงนี้เปลี่ยนรถและเดินทางต่อไปอีก 100 เมตร) และเดินทางสู่เมืองเตยนิงท์ (TAY  NIUN ) จากนั้นนำท่านชม  กูจี ( CUCHI ) เป็นอุโมงค์ที่ทางเวียดนาม  ขุดเอาไว้เพื่อต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน  เป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ในการรบที่ไร้รูปแบบ  ชมการฉายสไลด์  เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุโมงค์  และการใช้ชีวิตภายใน  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำท่านเข้าชมบริเวณพื้นที่อุโมงค์  ชมการสาธิตเข้าอุโมงค์จะมีห้องประชุม  ห้องบัญชาการรบ  มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรม  แจกน้ำชา  และมันสำปะหลังต้มให้ทานอีกด้วย  อำลาจากกูจีเดินทางต่อบนเส้นทาง  เตยนิงห์ – โฮจิมินท์

17.00 น.ถึงโฮจิมินท์  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร DONG DO เข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม รามาน่า หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทางโฮจิมินห์ – มุยเน่ ( ฟาดเทียน )  -ทะเลทรายแดง  - ทะเลทรายขาว           (B/L/D)
07.00 น.รับประทานอาหาร  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์

08.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ช.ม.

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

15.00 น.เดินทางถึง มุยเน่ นำท่านชม ทะเลทรายแดง ( Yellow  Sand  Dunes )ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์นำท่านชมทะเลทรายขาว( White   Sand  Dune )  ท่านจะได้เห็นกองทรายสีขาวที่ใหญ่ที่สุดของมุยเน่ใช้เวลาถ่ายรูปพอสมควรพร้อมและเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย

17.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมมองแทน หรือเทียบเท่า 4 ดาว  ริมทะเล ชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม

18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ  ณ   ภัตตาคาร  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง  หมู่บ้านชาวประมง – โฮจิมินท์ – เบนทัน – โบสถ์นอทเตอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก  พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.นำท่าน สัมผัสชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง ท่านจะได้เห็นเรือประมงนับร้อยลำสีสันแปลกตา   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์

12.00 น.แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อ

15.00 น.ถึงนครโฮจิมินห์ นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดเบนถันเพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน

17.00 น.จากทำเนียบนำชม นอเตอร์ดีม  (Note   Dame  Cat  hedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณที่สร้างขึ้นในระหว่าง  พ.ศ 2420  - 2426 ภายใต้รูปทรงสถาปัตยกรรม  แบบโรมันประยุกต์  ก่อด้วยอิฐแดงขึ้นเป็นหอคอยคู่สูงราว  40 เมตร  ถัดจากโบสถ์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 เมตร   จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์ เก่า  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศล   อายุไล่เลี่ยกัน  สร้างขึ้นราวปี  พ.ศ.2429 – 2434  ปัจจุบัน ยังคงใช้อยู่ 

19.00 น.อาหารค่ำบนเรือในแม่น้ำไซง่อนล่องเรือชมเมืองไซง่อน 2 ฝากฝั่งท่ามกลางเสียงเพลง  และชมการแสดงมายากลเล็ก ๆ บนเรือ  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม รามาน่า หรือเทียบเท่า 4 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง   โฮจิมินท์ –สวายเรียง  - ไปรเวง  -  เสียมราฐ                 (B/L/D)
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.เดินทางออกจากโฮจิมินท์ 

09.00 น.ถึงชายแดนเวียดนาม – กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจากนั้นเดินทางสู่กัมพูชา และเดินทางไปยังเสียมราฐ

12.00 น.อาหารกลางวัน ระหว่างทาง ที่ร้านมิสเตอร์เพียบ
19.30 น.ถึงเสียมราฐ  ทานอาหารค่ำ ที่ร้านมะลิอังกอร์เช็คอิน เข้าพักที่โรงแรม  ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง   นครวัด – นครธม    -  ปอยเปต – อรัญประเทศ            (B/L/D)
06.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร , ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก , ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม ปราสาทนครวัดถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้นำคณะ ชมเมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม    ชมความงดงมและความมหัศจรรย์ของปราสาท และบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น  ปราสาทปักษีจำกรง  แล้วชม   สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชม บ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูกนำมาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  ตนเลแม่โขง

13.00 น.นำท่านเดินทางกลับ ชายแดน

15.00 น.ถึงปอยเปตดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย  ส่งคณะ กลับ…….  ด้วยความสุข และประทับใจ .
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ


Powered by MakeWebEasy.com