กัมพูชา 5 วัน 4 คืน อรัญประเทศ - พนมเปญ - โฮจิมินห์ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม -อรัญประเทศ

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์ กลับ กลับรถยนต์ )

Share

Share

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน
 อรัญประเทศ -  ปอยเปต   – พนมเปญ – โฮจิมินซิตี้ –เสียมเรียบ – นครวัด – นครธม
วันแรกของการเดินทาง   อรัญประเทศ - ปอยเปต – พระตะบอง – พนมเปญ(-/L/D)
08.00 น.นำท่านและคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย และกัมพูชา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาระยะทาง 405 กม.ตาม ทางหลวงหมายเลข 5  ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาตลอดสองข้างทางผ่าน “เมืองพระตะบอง” เมืองแห่งความทรงจำของไทย ที่เป็นคู่แฝดของจังหวัดปราจีนบุรีแวะชม วังศิริมาตะ ซึ่งเป็นตึกคู่แฝด ของ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศ โรงพยาบาลปราจีนบุรีปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัดพระตะบอง

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ คาซี่  พระตะบองเดินทางต่อ  มุ่งสู่ กรุงพนมเปญ 

18.00 น.ถึง  พนมเปญรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร โสริยา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เดอะลิซ  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง พนมเปญ  – กูจี - โฮจิมินห์ซิตี้                         (B/L/D)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.นำ ชมวัดพระแก้วจากนั้นนำท่านเข้าชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวกัมพูชาเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ หลายร้อยองค์และภายในพระพุทธรูปยังมีเพ็ชรเม็ดใหญ่ที่ผังอยู่ในพระพุทธรูปอีกด้วยซึ่งประเมิณค่ามิได้เลยทีเดียว ส่วนพื้นของวัดจะปูด้วยแผ่นเงินแท้ น้ำหนักประมาณ 6 ตัน 5,000 กว่าแผ่นซึ่งสวยงามน่าชมมากจากนั้นพาท่านไปสัมผัสความอลังการของพระราชวังเขมรินทร์ ท่านจะได้ตื่นตากับสิ่งมรดกอันล้ำค่า  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา– เวียดนาม

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ชายแดนบ่อเว็ต ร้านดอกบัวใหม่

13.00 น.หลังจากผ่านการตรวจ   หนังสือเดินทางขาออกที่ด่านบ่อเว็ตและขาเข้าประเทศเวียดนามที่ด่านมกบาย  ( ช่วงนี้เปลี่ยนรถและเดินทางต่อไปอีก 100 เมตร) และเดินทางสู่เมืองเตยนิงท์ (TAY  NIUN ) จากนั้นนำท่านชม  กูจี ( CUCHI ) เป็นอุโมงค์ที่ทางเวียดนาม  ขุดเอาไว้เพื่อต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน  เป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ในการรบที่ไร้รูปแบบ  ชมการฉายสไลด์  เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุโมงค์  และการใช้ชีวิตภายใน  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำท่านเข้าชมบริเวณพื้นที่อุโมงค์  ชมการสาธิตเข้าอุโมงค์จะมีห้องประชุม  ห้องบัญชาการรบ  มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรม  แจกน้ำชา  และมันสำปะหลังต้มให้ทานอีกด้วย  อำลาจากกูจีเดินทางต่อบนเส้นทาง  เตยนิงห์ – โฮจิมินท์

17.00 น.ถึงโฮจิมินท์  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร ทิวลิปเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม  เบลซิ่งไซง่อน  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง  ทำเนียบเอกราช  – โบสถ์เก่า – ไปรษณีย์เก่า – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ชมโชว์หุ่นกระบอกในน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน            (B/L/D)
07.00 น.อาหารเช้า   ณ  โรงแรม ที่พัก

08.00 น.นำท่านชมสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งการรวมชาติ  เรียกว่า “ ฮวน  ตรุน  ท็อง  ญัก” หรือ  อินดิเพนซ์เดนซ์   พาเลซ  (Independence   Palace ) หรือ “ รียูนิฟิเคชั่นฮอลล์”  ( Reunification    Hall ) ตามความหมาย  “ ทำเนียบเอกราช”  หรือ “ หอรวมชาติ”  เป็นประวัติศาสตร์ แห่งการรวบรวมแผ่นดิน  เหนือ  ใต้  เข้าเป็นชาติเดียวอย่างมีเอกภาพ  หลังจากที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อท่ามกลางสงครามอันยาวนาน ของเวียดนาม   ถือได้ว่าจบสิ้นลง  ณ  สถานที่แห่งนี้  ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆที่สำคัญ ที่ด้านบนมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ จากทำเนียบนำชม นอเตอร์ดีม  (Note   Dame  Cat  hedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณที่สร้างขึ้นในระหว่าง  พ.ศ 2420  - 2426 ภายใต้รูปทรงสถาปัตยกรรม  แบบโรมันประยุกต์  ก่อด้วยอิฐแดงขึ้นเป็นหอคอยคู่สูงราว  40 เมตร  ถัดจากโบสถ์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 เมตร   จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์ เก่า  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศล   อายุไล่เลี่ยกัน  สร้างขึ้นราวปี  พ.ศ.2429 – 2434  ปัจจุบัน ยังคงใช้อยู่  จากนั้นนำท่านชม  อนุเสาวรีย์ของท่านโฮจิมินท์  เป็นศูนย์กลาง  ของเมือง  โฮจิมินท์ หยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  และ นำท่านให้ชมสินค้า  พื้นเมืองเป็นที่ระลึก

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่กาล่า เสร็จนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ทหาร ที่เป็นความโหดร้ายของสงครามเวียดนาม  และมีทหารไทยได้เข้าไปร่วมในสงครามครั้งนั้นด้วย 

16.00 น.นำสู่ตลาดเบนถั่น  เลือกซื้อของฝากที่มีอยู่มากมาย  เรือสำเภาไม้   แกะสลักหินอ่อน เสื้อผ้า  รองเท้า  กาแฟ เป็นต้น

19.00 น.อาหารค่ำบนเรือในแม่น้ำไซง่อนล่องเรือชมเมืองไซง่อน 2 ฝากฝั่งท่ามกลางเสียงเพลง  และชมการแสดงมายากลเล็ก ๆ บนเรือ  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง   โฮจิมินท์ –สวายเรียง  - ไปรเวง  -  เสียมราฐ                   (B/L/D)
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.เดินทางออกจากโฮจิมินท์ 

09.00 น.ถึงชายแดนเวียดนาม – กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจากนั้นเดินทางสู่กัมพูชา และเดินทางไปยังเสียมราฐ

12.00 น.อาหารกลางวัน ระหว่างทาง ที่ร้านมิสเตอร์เพียบ

19.30 น.ถึงเสียมราฐ  ทานอาหารค่ำ ที่ร้านสวัสดีเช็คอิน เข้าพักที่โรงแรมสมายลิ่ง / อังกอร์ริเวร่า ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง นครวัด – นครธม  - ตาพรหม -  ปอยเปต – อรัญประเทศ  (B/L/-)
06.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.ออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงมและความมหัศจรรย์ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชม บ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูกนำมาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร หลังจากนั้นพาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงของไทย  รวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตนเลสาบ

13.00 น.จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร  ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก  ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร , ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก , ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอก

15.00 น.นำท่านเดินทางกลับ ชายแดน

18.00 น.ถึงปอยเปตดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร เย็น ที่ร้านยายต้ามอาหารเวียดนาม ได้เวลาพอสมควรส่งคณะ กลับ…….  ด้วยความสุข และประทับใจ . ____________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com