กัมพูชา 4 วัน 3 คืน อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - นครวัด- นครธม - น้ำตกพนมกูเลน

คุณสมบัติสินค้า:

ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก / สัมผัสน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของชาวกัมพูชา

Share

Share

โปรแกรม 4 วัน  3  คืน (โดยรถกลับรถ )
อรัญประเทศ – ปอยเปต – นครวัด – นครธม – บันทายศรี-โตเลสาบ-น้ำตกพนมกุเลน


วันแรกของการเดินทาง     อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ                   ( - / กลางวัน / เย็น )
08.00 น.เดินทางถึงอ.อรัญประเทศ นำคณะทำพิธีด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย – กัมพูชาจากนั้นออกเดินทางต่อไปจังหวัดเสียมราฐตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.

12.00 น.ถึงเมืองเสียมราฐ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจตุรมุข นำท่านเก็บสัมภาระเข้าโรงแรมที่พัก ณ โรงแรม อังกอร์ริเวร่า/ สมายลิ่ง/ สุขาโรท/  หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านไหว้พระองค์เจก-พระองค์จอม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ประจำจังหวัดเสียมราฐ

17.00 น.นำคณะขึ้นเขาพนมบาเค็ง หรือ วนัมกันตาล ที่ตั้งของปราสาทพนมบาเค็งซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองยโศธรปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้ายโสวรมันที่ 1 เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือบารายตะวันตกที่สวยงามจากยอดปราสาทพนมบาเค็ง มองเห็นยอดนครวัดเมื่อมองไปทางทิศตะวันตก และเห็นเมืองพระนครในบรรยากาศยามเย็น เป็นสีทองอร่ามงดงามดั่งเมืองเนรมิตซึ่งเป็นจุดสูงของเมืองเสียมราฐ

19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารสวัสดี

ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดเสียมราฐ  กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อน

วันที่สองของการเดินทาง บันทายสรี-นครธม –ตาพรม- นครวัด – ดูโชว์ศิลปะ ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
06.00 น.รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

07.00 น.เดินทางสู่บันเตียเสรย หรือ บันทายสรี ตามภาษาเขมรเรียกว่า “ป้อมสตรี”ด้านตัวปราสาทนั้นสร้างในแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และแกะสลักนูนต่ำ โคปุระของปราสาทบันทายสรีเป็นรูปพระอินทร์ช้างเอราวัณซึ่งมีความงดงามมาก  ศิลปกรรมของบันทายศรี   จะมีความอ่อนช้อย ประณีต  มีความคม บางชัดเจนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะลวดลายพรรณพฤกษาและลายความเป็นมนุษย์มากกว่านางอัปสราและเทวดาในสมัยอื่น ๆ คือมีรูปร่างสมส่วนหน้าตาหมดจด อาภรณ์และเครื่องประดับมีความชัดเจน ถือได้ว่างามที่สุดในศิลปะของกัมพูชาหลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ นครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆ อาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ  ปราสาทนครธม เป็นศูนย์กลางของปราสาทในยุคเสื่อม ยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ด้วยใบหน้าที่มีเมตตา รวมทั้งสิ้น 216 หน้าและนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดง  ถึงชีวิตประจำวันของ  ชาวกัมพูชาโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวกัมพูชา

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน   ที่ภัตตาคารดอกบัวใหม่ ในเมืองเสียมเรียบ

13.00 น.หลังจากนั้นพาชม ปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนา เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่ โตกว่าสนามหลวงของไทย รวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด หรือ อังกอร์วัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้ ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก , ภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร , ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่  1 โดยกองทัพ เสียมกุก , ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูมนครวัดถูกปล่อยให้ป่าปกคลุมนานถึง 500 ปี จนนักพฤกษศาสตร์ชื่อนายอังรี อูโลต์ มาพบ และปราสาทก็ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ.

19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตนเลแม่โขง  พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น ระบำนางอัปสรา

วันที่สามของการเดินทาง น้ำตกพนมกุเลน-โตนเลสาบ       ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

08.00 น.นำท่านสู่เทือกเขาพนมกุเลน หรือ มเหนทรบรรพต ซึ่งเป็นเขาหินทรายตั้ง ตระหง่านอยู่กลางที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครธมประมาณ 40 กม. จากหลักศิลาจารึกกล่าวไว้ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงเสด็จประทับที่เขาพนมกุเลนก่อนประกาศอิสระภาพจากพวกชาวชวาและทรงให้พราหมณ์ประกอบพิธีเทวาราชา และทรงนำศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนแห่งกษัตริย์มาไว้ที่พนมกุเลนและถือได้ว่าพรมกุเลนคือราชธานีอีกแห่งหนึ่งของพระองค์  ***         จุดสำคัญที่สุดของเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำเสียมเรียบที่ใต้น้ำมีฐานสลักศิวลึงค์นับพันอยู่ภายใต้น้ำในสระน้ำบาราย  *** มีวัดโบราณซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่เหนือวัด   หินก้อนนี้ถูกแกะสลักด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์  (พระนอน) นามพระองค์ธม ใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นหน้าของคนที่เรียงรายใต้ฐานพระ ประชาชนเดินทางมานมัสการด้วยความยากลำบาก  แต่ก็มาด้วยความศรัทธา และเขาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่ตัดหินทรายนำ ไปสร้างนครวัดอีกด้วย .

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านผกาจัน

13.00 น.หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับเสียมราฐพาท่านไปล่องเรือ ชม โตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมีพันธ์ปลาชุกชุมมากที่สุด ชมวิถีชาวเรือกว่า 5,000 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง  5 จังหวัด ที่ใช้เรือเป็นบ้าน ใช้น้ำเป็นเรือนตาย ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน คาราโอเกะ ร้านขายของชำลอยน้ำ    ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับ ถึงเมืองเสียมราฐ

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร ตนเลสาบ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสี่ของการเดินทาง      เสียมราฐ – ปอยเปต - ไทย             ( เช้า / กลางวัน / - )
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.30 น.พาท่านแวะ ชมตลาดต้นโพธิ์ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของพื้นเมืองของที่ระลึก สัมผัสชีวิตชาวกัมพูชาและนำท่านเดินทางกลับชายแดนปอยเปต แวะชม เขื่อนน้ำบารายตะวันตก เป็นเขื่อนน้ำสมัยโบราณที่ขุดด้วยมือมนุษย์ โดยใช้แรงงานมากกว่า 50,000 คน ใช้เวลา 5 ปี ล้อมรอบด้วยคันหินลึกประมาณ 5 เมตร สร้างในสมัยเพระเจ้าชัยวรมันที่3 หรือพระเจ้าอิวรมัน โดยทรงโปรดให้สร้างบารายครอบคลุมพื้นที่ 650เอเคอร์ไว้เก็บน้ำฝน และยังเป็นการสร้างตามคติความเชื่อที่ว่า “เขาพระสุเมรุเป็นที่สถิตของทวยเทพ ต้องมีน้ำล้อมรอบ" และที่นี่เคยขุดพบรูปนารายณ์สัมริดขนาดใหญ่ เหลือครึ่งตัวขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงพนมเปญและ เยี่ยมชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ที่อำเภอพระเนตร จ. บันเตียนเมียนเจย เลือกซื้อหินแกะสลักได้ตามความพึงพอใจของท่าน

12.00 น.เดินทางถึงปอยเปต  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ท็อปปิคคาน่าคาสิโน 

14.00 น.ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย และช้อบปิ้งที่ตลาดโรงเกลือตามอัธยาศัย  ได้เวลาพอสมควรแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความประทับใจ……………..
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com