กัมพูชา 4 วัน 3 คืน อรัญประเทศ - พนมเปญ - เสียมเรียบ - นครวัดนครธม

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

โปรแกรม 4 วัน  3 คืน
 อรัญประเทศ – พนมเปญ – นครวัด – นครธม  –    บันทายศรี – โตนเลสาบ - ตาพรหม
 เดินทางโดย รถยนต์ กลับ รถยนต์

วันแรกของการเดินทาง     อรัญ – ปอยเปต-พระตะบอง – พนมเปญ                (เช้า/กลางวัน-เย็น)
08.00 น.คณะเดินทางถึง อ. อรัญประเทศ นำท่านและคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย และกัมพูชา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาระยะทาง 405 กม.ตาม ทางหลวงหมายเลข 5  ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาตลอดสองข้างทางผ่าน “เมืองพระตะบอง” เมืองแห่งความทรงจำของไทย ที่เป็นคู่แฝดของจังหวัดปราจีนบุรีแวะชม วังศิริมาตะ ซึ่งเป็นตึกคู่แฝด ของ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศ โรงพยาบาลปราจีนบุรี

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ที่จังหวัดพระตะบอง  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงพนมเปญ  ผ่านจังหวัด โพธิสัตว์ กัมปงชนัง

16.00 น.ถึงกรุงพนมเปญ นำท่านเก็บสัมภาระเข้าโรงแรมที่พัก ณ โรงแรมแฟรงจิฟานี่  หรือเทียบเท่า

18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง   กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อน

วันที่สองของการเดินทางพนมเปญ-เสียมราฐ(เช้า/กลางวัน-เย็น)
06.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

07.00 น. นำท่านเข้าชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวกัมพูชาเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ หลายร้อยองค์และภายในพระพุทธรูปยังมีเพชรเม็ดใหญ่ที่ฝังอยู่ในพระพุทธรูปอีกด้วยซึ่งประเมิณค่ามิได้เลยทีเดียว ส่วนพื้นของวัดจะปูด้วยแผ่นเงินแท้ ประมาณ 5,000 กว่าแผ่น น้ำหนัก 6 คันเศษ ซึ่งสวยงามน่าชมมาก  จากนั้นพาท่านไปสัมผัสความอลังการของพระราชวังเขมรินทร์ ท่านจะได้ตื่นตากับสิ่งมรดกอันล้ำค่า จากนั้นนำท่านถ่ายภาพอนุสาวรีย์เอกภาพเป็นที่ระลึก

10.00 น.นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์หัวกระโหลก ณ คุกตวลสแลง ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ที่โหดร้าย น่าหดหู่ ที่เหลือเชื่อ ซึ่งมีหลักฐาน ที่หลงเหลืออยู่เกี่ยวกับวิธีการ ทรมาน คนก่อนที่จะถูกสังหาร

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.ออกเดินทางไปสู่จังหวัดเสียมราฐ  ตามเส้นทางหมายเลข 6 ระยะทาง ประมาณ 307 กม.

19.00 น.ถึงเสียมราฐ  รับประทานอาหาร ค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำสัมภาระเข้าที่พัก ณ โรงแรมสมายลิ่ง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง   บันทายสรี-นครธม-ตาพรม-นครวัด-ดูโชว์                (เช้า/กลางวัน-เย็น)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.เดินทางสู่บันเตียเสรย หรือ บันทายสรี ตามภาษาเขมรเรียกว่า “ป้อมสตรี” ด้านตัวปราสาทนั้นสร้างแนวราบเป็นปราสาทหลังเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และแกะสลักนูนต่ำ โคปุระของปราสาทบันทายสรีเป็นรูปพระอินทร์ช้างเอราวัณ ซึ่งมีความงดงามมาก ศิลปกรรมของบันทายศรี จะมีความอ่อนช้อย ประณีต มีความคม บางชัดเจนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะลวดลายพรรณพฤกษาและลายความเป็นมนุษย์มากกว่านางอัปสราและเทวดาในสมัยอื่น ๆ คือมีรูปร่างสมส่วนหน้าตาหมดจด อาภรณ์และเครื่องประดับมีความชัดเจน ถือได้ว่างามที่สุดในศิลปะ ของกัมพูชาหลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ นครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆ อาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองนครธม หรืออังกอร์ธม ปราสาทนครธม เป็นศูนย์กลางของปราสาทในยุคเสื่อม ยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ด้วยใบหน้าที่มีเมตตา รวมทั้งสิ้น 216 หน้า  และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ศิลาที่มีขนาดใหญ่ และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดง  ถึงชีวิตประจำวันของ  ชาวกัมพูชาโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวกัมพูชา

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารพื้นเมืองในเมืองเสียมราฐ

13.00 น.หลังจากนั้นพาชม ปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่   โตกว่าสนามหลวงของไทยรวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด หรือ อังกอร์วัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้ ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก , ภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร , ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่  1 โดยกองทัพ เสียมกุก , ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม

19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตนเลสาป พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น ระบำนางอัปสรา

วันที่สี่ของการเดินทาง      เสียมราฐ-ปอยเปต-ไทย                                    (เช้า/กลางวัน / - )
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.30 น.พาท่านล่องเรือ ชม โตนเลสาป ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมีพันธ์ปลาชุกชุมมากที่สุด ชมวิถีชาวเรือกว่า 5,000 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง  5 จังหวัด ที่ใช้เรือเป็นบ้าน ใช้น้ำเป็นเรือนตาย ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน คาราโอเกะ ร้านขายของชำลอยน้ำหลังจากนั้นพาท่านแวะ ชมตลาดต้นโพธิ์ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของพื้นเมืองของที่ระลึก สัมผัสชีวิตชาวกัมพูชาในเสียมราฐ

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารออกเดินทางกลับปอยเปต ระหว่างเดินทางกลับแวะชม เขื่อนน้ำบาราย เป็นเขื่อนน้ำสมัยโบราณที่ขุดด้วยมือมนุษย์ โดยใช้แรงงานมากกว่า 50,000 คน ใช้เวลา 5 ปี ล้อมรอบด้วยคันหินลึกประมาณ 5 เมตร สร้างในสมัยเพระเจ้าชัยวรมันที่3 หรือพระเจ้าอิวรมัน โดยทรงโปรดให้สร้างบารายครอบคลุมพื้นที่ 650 เอเคอร์ไว้เก็บน้ำฝน และยังเป็นการสร้างตามคติความเชื่อที่ว่า “เขาพระสุเมรุเป็นที่สถิตของทวยเทพ ต้องมีน้ำล้อมรอบ”
เยี่ยมชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ที่อำเภอพระเนตร จ. บันเตียนเมียนเจย เลือกซื้อหินแกะสลักได้ตามความพึงพอใจของท่าน

15.00 น.เดินทางถึงปอยเปต  ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย และช้อบปิ้งที่ตลาดโรงเกลือตามอัธยาศัย เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 อัตรานี้รวม
ค่าผ่านด่านแบบ วีไอพี ทั้งไทย และ กัมพูชา

ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานตามที่กำหนด

ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน

ค่าโรงแรมที่พัก  และค่าพาหนะตลอดการเดินทางอยู่ในกัมพูชา

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ค่าล่องเรือในทะเลสาป

ค่าประกันการเดินทาง  ท่านละ  200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนเดินทาง  7  วัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงหลือไม่ต่ำกว่า  6  เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรข้าราชการใช้ไม่ได้) เพื่อใช้ในการเขียนใบ ต.มไทย

บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับคนไทย ให้นำติดตัวมาวันที่เดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

ตอบรับการเดินทางจ่าย  50 %  โดยโอนเข้าบัญชี

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง

โอนเงินได้ที่บัญชี    ชื่อ นางราตรี แสงรุ่งเรือง

                                ธนาคารกรุงเทพ สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์  เลขบัญชี 542 – 0 – 039793

                                ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 719 – 2094420

                                ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโรงเกลือ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 504-2-03157-9   

กรณีที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่ง Fax.ใบสำเนาการโอนไปที่ 037-232383          

 

 
________________________________________เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com