กัมพูชา 3 วัน 2 คืนกรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยเครื่องบิน)

Share

Share

โปรแกรม  3 วัน 2 คืน  (โดยเครื่องกลับเครื่อง)
นครวัด-นครธม-บันทายศรี - พนมกูเลน


วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ - เสียมราฐ – ตนเลสาป                                  (-/L/D)
09.00 น.               มัคคุเทศก์รอต้อนรับ ณ สนามบินเสียมราฐหลังจากนั้นนำท่านเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พักโรงแรม ................

12.00 น.               รับประทานอาหาร กลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.               พาท่านล่องเรือในโตนเลสาป ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมีพันธุ์ปลาชุกชุมากที่สุด  ชมวิถีชีวิตชาวเรือกว่า  5,000  ครอบครัว  ที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด  ที่ใช้เรือเป็นบ้าน  ใช้น้ำเป็นเรือนตาย  ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล  โรงเรียน คาราโอเกะ  ร้านขายของชำลอยน้ำ  นำคณะกลับเข้าตัวเมือง จ. เสียมราฐได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเสียมราฐนำคณะขึ้นเขาพนมบาเค็ง หรือวนัมกันตาล ที่ตั้งของปราสาทบาเค็ง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองยโศธรปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือบารายตะวันตกที่สวยงามจากยอดประสาทพนมบาเค็ง ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองพระนครในบรรยากาศยามเย็นอร่าม เป็นสีทองงดงามดั่งเมืองเนรมิตซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเสียมราฐ

19 .30  น.            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น ระบำนางอัปสรา

วันที่สองของการเดินทาง บันทายศรี – นครธม – ตาพรหม – นครวัด (B/L/D)
07.00  น.              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.00  น.              เดินทางสู่บันเตียเสรย หรือ บันทายศรี ตามภาษาเขมรจะแปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” ด้านตัวปราสาทนั้นสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และแกะสลักภาพรูปนูนต่ำ โคปุระของปราสาทบันทายศรีเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งมีความงดงามมาก  ศิลปกรรมของบันทายศรีจะมีความอ่อนช้อย ประณีต มีความคม บางชัดเจนเป็นพิเศษโดยเฉพาะลวดลายพรรณพฤกษาและลายต่างๆ ล้วนมีความชัดเจนประดุจกลีบดอกกลีบใบที่สลักอยู่บนหินลอยเด่นออกมา  ส่วนรูปนางอัปสรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์มากกว่านางอัปสราและเทวดาในสมัยอื่นๆ คือมีรูปร่างสมส่วน หน้าตาหมดจด อาภรณ์และเครื่องประดับมีความชัดเจน ถือได้ว่างามที่สุดในศิลปะของเขมรหลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงมและความมหัศจรรย์ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชม บ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูกนำมาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดอกบัวใหม่  เป็นร้านอาหารเขมร-จีน-เวียดนาม

13.00 น.หลังจากนั้นพาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงของไทย  รวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร  ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก  ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม

19.30 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น ระบำนางอัปสรา


วันที่สามของการเดินทาง  พนมกูเลน – เสียมราฐ – กรุงเทพฯ                        (B/L/-)
07.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00  น.นำท่านสู่เทือกเขาพนมกุเลน หรือ มเหนทรบรรพต ซึ่งเป็นเขาหินทรายตั้ง ตระหง่านอยู่กลางที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครธมประมาณ 40 กม. จากหลักศิลาจารึกกล่าวไว้ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงเสด็จประทับที่เขาพนมกุเลนก่อนประกาศอิสระภาพจากพวกชาวชวาและทรงให้พราหมณ์ประกอบพิธีเทวาราชา และทรงนำศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนแห่งกษัตริย์มาไว้ที่พนมกุเลนและถือได้ว่าพรมกุเลนคือราชธานีอีกแห่งหนึ่งของพระองค์ ***จุดสำคัญที่สุดของเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำเสียมเรียบที่ใต้น้ำมีฐานสลักศิวลึงค์นับพันอยู่ภายใต้น้ำในสระน้ำบาราย  *** มีวัดโบราณซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่เหนือวัด   หินก้อนนี้ถูกแกะสลักด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์  (พระนอน) นามพระองค์ธม ใต้ฐานพระพุทธรูปเป็นหน้าของคนที่เรียงรายใต้ฐานพระ ประชาชนเดินทางมานมัสการด้วยความยากลำบาก  แต่ก็มาด้วยความศรัทธา และเขาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่ตัดหินทรายนำ ไปสร้างนครวัดอีกด้วย .

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านผกาจัน ที่น้ำตกพนมกูเลน

13.00 น.เดินทางกลับสู่ เมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำคณะช๊อปปิ้งตลาดต้นโพธ์ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก

16.30 น.นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ......................

17.30 น.นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ

 อัตรานี้รวม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานตามที่กำหนด

ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน

ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน / ห้อง และค่าพาหนะตลอดการเดินทางอยู่ในกัมพูชา

ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ค่าล่องเรือในทะเลสาป

ค่าประกันการเดินทาง  ท่านละ  200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , (หากต้องการ) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

ค่ารีเอ็นทรีหรือการรักษาสิทธ์เพื่อกลับประเทศไทย

หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนเดินทาง  15  วัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า  6  เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรข้าราชการใช้ไม่ได้) เพื่อใช้ในการเขียนใบ ต.มไทย

บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับคนไทย ให้นำติดตัวมาวันที่เดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

ตอบรับการเดินทางจ่าย  50 %  โดยโอนเข้าบัญชี

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง

โอนเงินได้ที่บัญชี    ชื่อ นางราตรี แสงรุ่งเรือง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์  เลขบัญชี 542 – 0 – 039793

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 719 – 2094420

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโรงเกลือ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 504-2-03157-9       

กรณีที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่ง Fax.ใบสำเนาการโอนไปที่ 037-232383             

________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com