กัมพูชา 2 วัน 1 คืน อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

                      โปรแกรม  2 วัน 1 คืน  (เดินทางโดยรถกลับรถ)

                      อรัญประเทศ-ปอยเปต-นครวัด-นครธม-ตาพรหม

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง อรัญประเทศ – ปอยเปต –เสียมราฐ – โตนเลสาป-เขาพนมบาเค็ง(-/L/D)
08.00 น. นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - กัมพูชา จากนั้นเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่จังหวัดเสียมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอด ระยะทาง 152 กม.

12.00 น.เดินทางถึงเสียมราฐ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารตนเลสาบ ( บุฟเฟ่ ) จากนั้นนำท่านเก็บสัมภาระเข้าโรงแรมที่พัก ณ โรงแรม สมายลิ่ง / อังกอร์ริเวร่า / อังกอร์โฮม หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

16.00 น. พาท่านล่องเรือในโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมีพันธุ์ปลาชุกชุมมากที่สุด  ชมวิถีชีวิตชาวเรือกว่า  5,000  ครอบครัว  ที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด  ที่ใช้เรือเป็นบ้าน  ใช้น้ำเป็นเรือนตาย  ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล  โรงเรียน คาราโอเกะ ร้านขายของชำลอยน้ำ  นำคณะกลับเข้าตัวเมือง จ. เสียมราฐ ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเสียมราฐนำคณะขึ้นเขาพนมบาเค็ง หรือวนัมกันตาล ที่ตั้งของปราสาทบาเค็ง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองยโศธรปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือบารายตะวันตกที่สวยงามจากยอดประสาทพนมบาเค็ง ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองพระนครในบรรยากาศยามเย็นอร่าม เป็นสีทองงดงามดั่งเมืองเนรมิตซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเสียมราฐ( ในการขึ้นพนมบาเค็งทางยูเนสโกให้ขึ้นได้เพียงวันละ300คนเท่านั้น )

19 .30  น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เช่น ระบำนางอัปสรา หลังจากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง  ปราสาทนครธม – ตาพรหม – นครวัด –ปอยเปต – อรัญประทศ   (B/L/-)
06.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.ออกเดินทางมุ่งสู่  เมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม    ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น  ปราสาทปักษีจำกรง       แล้วชม   สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชม บ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูกนำ มาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร  หลังจากนั้นพาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงของไทยรวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารดอกบัวใหม่  หลังจากนั้นนำท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร , ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก , ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับชายแดนปอยเปต

18.00 น.เดินทางถึงปอยเปต นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ กลับเข้าไทย …ส่งคณะเดินทางกลับ

ด้วยความสุขและประทับใจ
 
อัตรานี้รวม
การผ่านด่านแบบ วีไอพี ทั้งไทย และ กัมพูชา

ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานตามที่กำหนด

ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
 
ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน / ห้อง และค่าพาหนะตลอดการเดินทางอยู่ในกัมพูชา

ค่ารถปรับอากาศ และค่าเรือ ตลอดการเดินทาง

ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ( 200,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , (หากต้องการ)

หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนเดินทาง  15  วัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า  6  เดือน)

บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับคนไทย ให้นำติดตัวมาวันที่เดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

ตอบรับการเดินทางจ่าย  50 %  โดยโอนเข้าบัญชี

ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง

โอนเงินได้ที่บัญชี    ชื่อ นางราตรี แสงรุ่งเรือง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์  เลขบัญชี 542 – 0 – 039793
 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 719 – 2094420

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโรงเกลือ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 504-2-03157-9     

กรณีที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่ง Fax.ใบสำเนาการโอนไปที่ 037-232383                                
________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ
Powered by MakeWebEasy.com