อียิปต์ 6 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ไคโร–อเล็กซานเดรีย–สุสานฝังศพใต้ดิน–ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์-เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปิรามิดกีซ่า –ล่องเรือเฟลุกกะ-สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่

Share

Share

เที่ยวอียิปต์ โปรแกรม 6 วัน 3 คืน
ไคโร–อเล็กซานเดรีย–สุสานฝังศพใต้ดิน–ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์-เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปิรามิดกีซ่า –ล่องเรือเฟลุกกะ-สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่
v วันแรกของการเดินทาง v สนามบินสุวรรณภูมิ

เวลา 22.30 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 แถว Q สายการบินอียิปต์แอร์ โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารในการเดินทาง


v วันที่สองของการเดินทาง v ไคโร–อเล็กซานเดรีย–สุสานฝังศพใต้ดิน–ปอมเปย์พิลาร์-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุด

เวลา 00.45 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์

เวลา 05.00 น.
เดินทางถึง กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ (เวลาของกรุงไคโรช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศ สู่เมืองตากอากาศอันลือชื่อริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางบริการอาหารว่าง (แซนด์วิช) และเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ปรับปรุงขยายเมืองเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ คือเมืองอเล็กซานเดรีย และเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่ง อเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นชม เสาปอมเปย์พิลาร์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

เวลา 12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา 14.00 น.
นำท่านศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ Alexandria Library ซึ่งเป็น ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีหนังสือราว 8 ล้านเล่ม

เวลา 16.00 น.
นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติม

จากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Alexandria Plaza หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.30 น.
บริการอาหารค่ำแบบซีฟู๊ดจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชมริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยามค่ำคืนกับคนรู้ใจ

v วันที่สามของการเดินทาง v อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับไคโร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่อยู่ในความโล่งเตียนของตันไม้มีชาวพื้นเมืองวางแผงขายผลไม้เป็นระยะและบางส่วนก็มีต้นไม้ใหญ่เป็นบางส่วนสลับกันไป จนถึงตัวเมืองไคโร

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด และชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกเก้าอี้บังลังค์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมโรงงาน “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม “โรงงานผลิตหัวน้ำหอม” ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆ หลายยี่ห้อ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชมและร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ประกอบดนตรี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Zosser Cairo หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเที่ยวชมกรุงไคโรในยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำไนล์


v วันที่สี่ของการเดินทาง v เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปิรามิดกีซ่า – ล่องเรือเฟลุกกะ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมเป็นทิวแถวตลอดสองข้างทาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันคือเมืองซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด” 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านไปได้ ชมตัว “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ทำหน้าเป็นยามเฝ้าสุสานแห่งฟาโรห์ซึ่งเชื่อกันว่าหน้าของสฟิงค์ก็คือหน้าของฟาโรห์นั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมความงดงามของแม่น้ำไนล์ โดยการนั่ง เรือใบเสาเดี่ยวแบบสมัยโบราณ ที่ใช้แรงลมในการให้เรือแล่นไปตามสายน้ำ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุกกะ (Felucca)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหารนำท่าน เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Zosser Cairo หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่ห้าของการเดินทาง v สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ช๊อปปิ้งตลาดข่านเอลคาริลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านชมกรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 22 ล้านคน ซึ่งถือว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำมุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด จากจุดนี้ท่านสามารถมองวิว หรือถ่ายรูปมุมสูงของกรุงไคโรได้ชัดเจน ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส

เวลา 13.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาริลลี่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

เวลา 18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร

เวลา 22.45 น.
เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์

v วันที่หกของการเดินทาง v สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

เวลา 12.00 น.
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม ……

________________________________________


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com