บาหลี 5 วัน 4 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

บาหลี ยอคจากาต้า บูโรพุทโธ

Share

Share

เที่ยวบาหลี โปรแกรม 5 วัน 4 คืน บาหลี ยอคจากาต้า บูโรพุทโธ


v วันแรกของการเดินทาง v สนามบินสุวรรณภูมิ

เวลา 23.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ


v วันที่สองของการเดินทาง v กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยากาต้า – วังสุลต่าน – วัดพรามนันต์

เวลา 02.30 น.
ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย

เวลา 06.00 น.
ถึงสนามบินจาก้าตาร์ ** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ ยอร์คยาการต้า

เวลา 08.45 น.
นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์คยากาตาร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เวลา 09.45 น.
ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และเป็นเมืองมรดกโลก จากนั้นนำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าชมวัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสามชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก


v วันที่สามของการเดินทาง v บุโรพุทโธ – เดนบาร์ซ่า – ทานาลอท

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ บูโรพุทโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8-9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บูโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง

หินแต่ละก้อนจะถูกเรียงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่(ชั้นที่ 10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด ไม่มีทางเข้าไปภายในพุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด เมื่อมองจากท้องฟ้าจะเห็นบูโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบาน ลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าในสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่)

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางไปยังเกาะบาหลี

เวลา 13.50 น.
บินสู่เมืองเดนพาซ่าร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เวลา 16.00 น.
เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน

จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางสู่ตำบล Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ปุระ” อันงดงามของบาหลี ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี

เย็น
รับประทานอาหารเย็น * Sea food สดๆใหม่ๆ จากท้องทะเล (พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสกุ้งมังกร) * ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่แสนงดงาม บนหาดจิมบาราน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก


v วันที่สี่ของการเดินทาง v บารองด๊านซ์-โรงงานผลิตผ้าบาหลี - อุบุด-คินตามาณี-เทมภัคศิริงค์

เวลา 06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมรับกลิ่นอายของน้ำทะเลยามเช้า ที่แสนสดชื่นบริสุทธิ์

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความดี และรังคา วิญญาณร้าย ระบำกริช การแสดงวง “เมกะลัน” มโหรีของบาหลี และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าเรื่องราวต่างๆ ที่นำเสนอ สนุกสนานกับตัวละคร

หลังจากนั้นขอเชิญทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่กับนักแสดงเป็นที่ระลึก และทางบริษัทแจกฟรี รูปหมู่ให้กับทุกท่าน จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อ หรือเพ้นท์ลายต่างๆ ได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

เดินทางไป หมู่บ้าน Mas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และขั้นตอนการทำไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือดั้งเดิม แม่น้ำAyune ที่สำหรับล่องแก่ง ชมย่านอุบุด ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ตลาดสุขะวาตีตลาดเก่าแก่และดั้งเดิมและย่านพระราชวังเก่า ก่อนเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา คินตามณี ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปีกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี

บ่าย
นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ร่าเอ็มพูล ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่พัก


v วันที่ห้าของการเดินทาง v วัดทามาอยุน(เม็งวี) – วิหารอูลุนดานู - ช็อปปิ้งย่านกูตา – เดนพาซาร์-จาร์กาต้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วิหาร TAMAN AYUN พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทามาอยุน (วัดเม็งวี) “The Royal temple of Mengwi“อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม

เมื่อได้เวลาพอสมควรนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมชมความงดงามของทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่เบดูกุล (Bedugul) ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล นำท่านชมวิหารอูลุนดานู (Ulundanu Temple) วัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามมาก และท่านได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน

จากนั้น
นำท่านเดินทางไป กูตาเซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY VERSACE POLO ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ **ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 17.55 - 18.35 น.
เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์

เวลา 22.00 – 01.30 น.
เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ

________________________________________


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com