เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดย รถ กลับ รถ )

Share

Share

เที่ยวสิบสองปันนา
มิตรภาพ 3 แผ่นดิน ไทย – ลาว – จีน

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน โดยรถ กลับ เรือ
กรุงเทพฯ – เชียงของ - บ่อแก้ว – บ่อเต็น – บ่อหาน - สิบสองปันนา - เชียงแสน


v วันแรกของการเดินทาง v เชียงของ - เมืองหล้า

เวลา ...... น.
เดินทางถึงเชียงแสน เดินทางไป เชียงของสู่ท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามไปฝั่งห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว

เวลา 07.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยข้ามเรือน้ำโขงสู่ห้วยทรายผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองหล้า ระหว่างทางแวะหมู่บ้าน “น้ำขก” ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตสุราพื้นบ้าน พร้อมชมวิธีการผลิตและเลือกชมตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงน้ำทา ระหว่างทางผ่าน เมืองเวียงภูคา ท่านจะได้ชมบรรยากาศของธรรมชาติที่ได้สรรสร้าง ไว้ให้อย่างสวยงาม

เวลา 12.30 น.
เดินทางถึงเมือง หลวงน้ำทา นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองนี้ ท่านจะสัมผัสบรรยากาศแบบไทย ดั้งเดิมที่ได้เลือนหายจากประเทศอันยาวนาน สัมผัสกับพี่น้องชาวไทยดำอันงดงาม หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถ เพื่อเดินทางต่อ

เวลา 14.00 น.
คณะเดินทางถึงชายแดนลาว – จีน ที่ด่านบ่อแตน(ลาว) และด่านบ่อหาน(จีน)ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่ง - จีน แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหล้า เป็น1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 60 กิโลเมตร ผ่านเมืองหล้าประตูแห่งสิบสองปันนาทิศตะวันออก สัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้อง ชาวไทลื้อ เมืองหล้า ซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์

เวลา 17.00 น.
เมืองหล้า นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม JIN XIU HOTEL หรือเทียบเท่า

เวลา 18.00 น.
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สองของการเดินทาง v เมืองหล้า – เชียงรุ่ง ( สิบสองปันนา )

เวลา 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง เดินทางถึง แวะชมเมืองลูน นำชมสวนพฤกษาศาสตร์ ชมพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้หายาก จุดสุดท้ายของเขตร้อน พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของสวนที่จำลองจากธรรมชาติจริงๆ นำท่านเดินทางต่อ ผ่านเส้นทางอพยพของพี่น้องชาว”ไทลื้อ” เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์สู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่าน และพะเยา ดัง ปรากฏ หลักฐานเป็นชื่อบ้าน เช่น บ้านแวน บ้านเชียงคำ บ้านหย่วน บ้านเมืองมาง บ้านเชียงบาน (ชื่อตามแม่น้ำบานในพื้นที่) เป็นต้น

เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา 13.00 น
หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินต่อเพื่อสู่จุดหมายที่ เมืองเชียงรุ่ง ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ ระหว่าง แวะชมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ ที่ กานหลันป้า สัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อแท้ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒธรรมไว้ พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านและมนัสนการพระพุทธเพื่อเป็นศิริมงคลที่วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดไทยใหญ่) ชมเจดีย์ทอง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคณะเดินทางถึงสิบสองปันนา หรือเมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนาน เมืองเอกเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาอายุนานกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชมทัศนียภาพเมืองแห่งรุ่งอรุณ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้างไหลผ่าน เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งแหล่งกำเนิดแห่งอารยะธรรมริมฝั่งน้ำ จากนั้นนำท่านเข้าที่ห้องพักโรงแรม PROSPERRITY HOTEL หรือ เทียบเท่า

เวลา 19.00 น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลักอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สามของการเดินทาง v เชียงรุ่ง ( สิบสองปันนา )

เวลา 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 08.00 น.
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง โดยการชมตลาดเช้าของชาวไทลื้อ-จีน และเลือกสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) หรือสวนป่าดงดิบ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น มหัศจรรย์กับต้นนกยุง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูงจากนั้นนำท่าน ชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวไอนี (อีก้อ) และสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

เวลา 12.00 น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เวลา 13.00 น
นำ ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ(สวนขวัญ) และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแผ่นดิน ชมศูนย์สมุนไพรไทลื้อ พร้อมกับนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองในเชียงรุ่งเลือกซื้ออิสระ ชมเจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลักจากนั้น ชมวัดป่าเจ วิทยาลัยพุทธ ของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน ซึ่งหลวงพ่อวัดป่าน้ำได้ไปสร้างไว้

เวลา 19.00 น
รับประทานอาหารค่ำ พร้อมรับชมการแสดง”เมืองพาราณสี” อันอลังการและงดงามตระการตาจนมีคนพูดคำพูดว่า หากไม่ได้ชมการแสดงชุดนี้ เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา หลังอาหารกลับเข้าที่พัก ผ่อนอิสระ


v วันที่สี่ของการเดินทาง v เชียงรุ่ง – เชียงแสน

เวลา 06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

เวลา 07.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเชียงรุ้ง ( สิบสองปันนา ) สนุกสนานกับฟังเพลงและเพลิดเพลินกับการชมภาพยนต์ ชมธรรมชาติที่งดงามทัศนียภาพของแม่น้ำโขง ในช่วงหลังจะเป็นเทือกเขาสูงชันทั้งสองฝั่ง แม่น้ำโขงเริ่มแคบ มีเกาะแก่งกลางน้ำมีให้ชมมากมาย นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับวิว
สวยๆ ของแม่น้ำโขง ชมภาพบรรยากาศล่องเรือแม่น้ำโขง ที่สวยงาม ชมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำโขงด้านซ้ายคือพม่า ด้านขวาคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

เย็น ถึงท่าเรือเชียงแสนผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับ
สิ่งที่ควรนำไป ชุดลำลอง ชุดกันหนาว รองเท้าสวมสบาย กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ยาประจำตัว ปากกา ฯลฯ

________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com