จีน 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง แถมไนท์ทัวร์หวังฝู่จิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

Share

Share

เที่ยวจีน โปรแกรม 5 วัน 3 คืน
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง แถมไนท์ทัวร์หวังฝู่จิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย


v วันแรกของการเดินทาง v ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เวลา 22.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U1 – U5 ชั้น 4 สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

เวลา 13.40 น.
ถึงมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมเมืองมาเก๊าซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.
นำท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน นำท่านชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
นำท่านเข้าร้านสินค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า นำท่านช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี และ เซนาโด้แสควร์

เวลา 19.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักCASA REAL HOTEL (ใจกลางเมือง) หรือเทียบเท่าv วันที่สองของการเดินทาง v กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – กายกรรมปักกิ่ง

เวลา 01.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง

เวลา 06.55 น.
เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตร.ม.

เวลา 12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำท่านเข้า CHECK IN ที่ TIANTAN HOTEL
หรือเทียบเท่า

เวลา 18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมกายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก


v วันทสามของการเดินทาง v หอฟ้าเทียนถาน – ร้านครีมไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน – อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ด – ร้านชาจีน - ไนท์ทัวร์

เวลา 07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชม หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม
หลังจากนั้นนำท่านแวะซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป

เวลา 12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลอันน่าตื่นเต้นกับ อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ และชากุหลาบ

เวลา 18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนหวั่งฝู่จิ่งในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่างๆเป็นต้นอิสระจนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน


v วันที่สี่ของการเดินทาง v โรงงานหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กำแพงเมืองจีน – โรงงานเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”

เวลา 07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านชมสินค้าที่มีชื่อของปักกิ่งที่โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาศเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า หลังจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม

เวลา 12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
จากนั้นก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะโรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

เวลา 18.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก


v วันที่ห้าของการเดินทาง v วัดลามะ – โรงงานผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เวลา 07.00 น.
บริการ อาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านไหว้พระที่วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตรหลังจากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น

เวลา 12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่ง และขายปลีก อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตา

เวลา 13.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มลองเป็ดปักกิ่งขนานแท้ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 20.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ไชน่า

เวลา 00.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...

________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com