พม่า ทวาย 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทางรถยนต์

Share

Share

เที่ยวเขตตะนาวศรี – พม่า –โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย– เส้นทางใหม่ กาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน  หาดมอมะกัน – หาดนาปูแล  – ไหว้พระชมเมือง –ตลาดสะพานปลา

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - ด่านบ้านพุน้ำร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง(เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.30 น.เดินทางสู่ด่านถาวรพุน้ำร้อน  ต.บ้านเก่า  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

08.00  น.ตรวจเอกสารผ่านแดนแล้วนำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ“ ตะหนิ่นตะยี” ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เขาช้างร้อง สะพานร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 สมัยที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ก่อนนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านภูเขาสามลูก หรือ หมู่บ้านต่องโตงโลง เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่เก่า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย  ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ

อีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ ท่านจะได้สัมผัสกับอดีตของเมืองไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนนต้นตาลที่ทำ

ให้นึกถึงภาพจังหวัดเพชรบุรีในอดีต, ตัวเมืองทวายที่ชวนให้นึกถึงเชียงใหม่ในวันวานภาพเหล่านี้กำลังเลือน

หายไปตามวันและเวลาและอีกไม่นานก็คงเหลือเพียงแค่ความทรงจำเก็บอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเราเท่านั้น

ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย  แวะชมอนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์กองทัพเอกราชระหว่างทางเราจะเห็น

อาคารบ้านเรือนและอาคารสำนักงานที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

15.00  น. นำท่านไปสักการะวัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา  ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม(Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจด์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท(Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัด

พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวายและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศพม่า ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu)อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ  6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณ ‘โมกติสาคร’ซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองทวายทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำทวายและมีเจดีย์ชินโมทิพะยา ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทวายตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเมืองเก่าโมกติสาครด้วยเช่นกัน ด้านทิศเหนือมีร่องรอยของแนวกำแพงสามชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งทางฝั่งขวาที่ติดกับเชิงเขามีร่องรอยของแนวคันดินในพงป่าที่รกรื้อ กล่าวกันว่ามีการค้นพบเทวรูปทั้งสี่ด้านของเมือง ซึ่งชาวบ้านนำเทวรูปพระนารายน์มาไว้สักการะที่ริมถนนทางเข้าเมืองด้านเหนือและสร้างหลังคาคลุมอยู่

16:00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปเมืองโบราณทาการ่า (Thagara) หรือเมืองสาครที่แห่งนี้มีการขุดพบซากโบราณ

สถานที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘โนน’ หรือ ‘วัง’ ทางฝั่งทิศเหนือทำให้เห็นอาคารในรูปแบบศาสนสถานชุดหนึ่ง

นักวิชาการบางท่านจัดอยู่ในช่วงยุคผิ่วหรือพยู่ (Pyu) ที่แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ต่อเนื่องกับ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่นขวานหินขัดต่างๆ ลูกปัดแก้วหลายสี และพระพุทธรูปนั่งปางประทานอภัยขนาด

เล็กและมีแนวคันดินอยู่บริเวณโดยรอบ จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์ชินซาโลน’ (ShinZa Lun) บนพื้นที่เมือง

โบราณทาการ่าเจดีย์แห่งนี้บรรจุพระเกศาธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญบนลานรอบเจดีย์มีรูปประติมากรรม

หลายรูปที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานการสร้างเมืองเช่น รูป ฤาษีโควินนันทะ รูปเทพนัตงาโกมะ รวมทั้งชิ้นส่วน

โบราณสถานที่เป็นศิลาแลงหลายชิ้น

17.00  น. นำท่านเช็คอินที่โรงแรมGolden Guest Hotelซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองทวาย ก่อนนำท่านไปสักการะวัดพระเจดีย์ ชเว ด่อง จา (Shwe Taung Sar Zedi)ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าอีกแห่งหนึ่ง ณ วัดแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าที่นิยมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาตอนเย็น

19.00  น. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารจากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง  ตลาดร้อยปี – โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ –โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย – หาดนาปูแล

หาดมอมะกัน – เกาะลอยเซปิ่น (วัดเหม่วยิท)(เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น. “มิงกาลาบาเซ” สวัสดียามเช้าค่ะรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านชมตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่สมควรแก่เวลา นำท่านไปชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างละเอียดพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน และคนที่รู้จัก เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองทวายไปยังประเทศจีน อินเดีย และไทย

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองทวาย บนพื้นที่400,000 ไร่หรือประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ(Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามันไปสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป จากนั้นนำท่านไปยังหาดนาปูแล ซึ่งอยู่บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทวายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพม่าตอนใต้ หาดนาปูแลมีความยาว 12 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาดมอมะกัน ซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมของพม่าตอนใต้และเป็นสถานที่พักตากอากาศมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษพร้อมนำท่านเยี่ยม           ชม บ่อกุ้งมังกร ที่อยู่ไม่ไกลจากหาดมอมะกัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวันริมหาดมอมะกัน (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว)จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยริมหาดมอมะกันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวหินและชะอำเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

บ่าย   เดินทางไป เกาะลอยเซปิ่น (Se Pin)ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 200 เมตร คล้ายเกาะลอยที่ศรีราชา จ. ชลบุรี ขับไปตามถนนเลียบชายฝั่งทะเล ผ่านป่าโกงกางและหมู่บ้านชาวประมง เซปิ่นเป็นเกาะเล็กๆ ไม่มีชายหาดล้อมรอบ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับตัวเกาะ และมีเจดีย์เหม่วยิทซึ่งประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนเกาะด้วย

เย็น  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม Maugmagan Beach Resortริมชายหาดมอมะกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าอันแสนประทับใจ

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ สถานที่จัดเลี้ยงพร้อมคาราโอเกะอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนแห่งทะเลอันดามัน ณ ฝั่งประเทศเมียนม่าร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ชายหาด มอมะกัน

วันที่สามของการเดินทาง ตลาดสะพานปลา – ตลาดเช้า – ด่านบ้านพุน้ำร้อน(เช้า/กลางวัน/เย็น )

05.00 น.    ออกสำรวจ ตลาดปลาริมทะเล ณ หมู่บ้าน Thinbawseit(ติ่นโบซิก) ซึ่งเป็นตลาดปลาซื้อขายแบบโบราณ ชาวประมงจะนำปลาที่จับได้มาวางขายบนพื้นทรายและต่อรองราคากันอย่างสนุกสนาน

07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ากันนาเส่ซึ่งเป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้า เช่นอาหารทะเลสด ผัก และผลไม้พื้นเมือง จำหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำร้อน

10.00 น  เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย        เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น         แวะพักรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 
________________________________________
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com