โฮจิมินห์ 2 วัน 1 คืน ทางเครื่อง

คุณสมบัติสินค้า:

ทางเครื่อง

Share

Share

                      โปรแกรม 2 วัน 1 คืน  โฮจิมินซิตี้
วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – โฮจิมินท์ – กูจี     (  - / เที่ยง / เย็น )
06.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบิน

        แอร์เอเซียเคาเตอร์
07.45น. เหิรฟ้าสู่มหานครโฮจิมินห์ซิตี้ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 650
09.15 น. ถึงสนามบินมหานครโฮจิมินห์ ไกด์รอรับที่สนามบิน รอต้อนรับ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    ณ  ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเตยนินท์ชม  กูจี ( CUCHI ) เป็นอุโมงค์ที่ทางเวียดนาม  ขุดเอาไว้เพื่อ

        ต่อสู้กับศัตรูผู้รุกราน  เป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ในการรบ

        ที่ไร้รูปแบบ  ชมการฉายสไลด์  เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุโมงค์  และการใช้ชีวิตภายใน

          จากนั้นเจ้าหน้าที่นำท่านเข้าชมบริเวณพื้นที่อุโมงค์  ชมการสาธิตเข้าอุโมงค์จะมีห้องประชุม 

         ห้องบัญชาการรบ  มีการทดลองปฏิบัติกิจกรรม  แจกน้ำชา  และมันสำปะหลังต้มให้ทาน

         อีกด้วย  อำลาจากกูจีเดินทางต่อบนเส้นทาง  เตยนิงห์ – โฮจิมินท์
17.00 น.จากนั้นเดินทางกลับ        โฮจิมินท์  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร DONG DO
         เข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง  ทำเนียบเอกราช  – โบสถ์เก่า – ไปรษณีย์เก่า – พิพิธภัณฑ์สงคราม -

ชมโชว์หุ่นกระบอกในน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน    (B/L/D)
07.00 น.  อาหารเช้า   ณ  โรงแรม ที่พัก
08.00 น.  นำท่านชมสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งการรวมชาติ  เรียกว่า
         “ ฮวน  ตรุน  ท็อง  ญัก” หรือ  อินดิเพนซ์เดนซ์   พาเลซ  (Independence  

         Palace ) หรือ “ รียูนิฟิเคชั่นฮอลล์”  ( Reunification    Hall ) ตามความหมาย 

        “ ทำเนียบเอกราช”  หรือ “ หอรวมชาติ”  เป็นประวัติศาสตร์ แห่งการรวบรวมแผ่นดิน 

         เหนือ  ใต้  เข้าเป็นชาติเดียวอย่างมีเอกภาพ  หลังจากที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อท่ามกลาง

         สงครามอันยาวนาน ของเวียดนาม   ถือได้ว่าจบสิ้นลง  ณ  สถานที่แห่งนี้  ภายใน

         ประกอบด้วยห้องต่างๆที่สำคัญ ที่ด้านบนมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ จากทำเนียบนำชม

         นอเตอร์ดีม  (Note   Dame  Cat  hedral ) เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณที่สร้างขึ้น

         ในระหว่าง  พ.ศ 2420  - 2426 ภายใต้รูปทรงสถาปัตยกรรม  แบบโรมันประยุกต์ 

         ก่อด้วยอิฐแดงขึ้นเป็นหอคอยคู่สูงราว  40 เมตร  ถัดจากโบสถ์ไปทางทิศตะวันออก

         ประมาณ 50 เมตร   จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์ เก่า  รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์

         ฝรั่งเศล   อายุไล่เลี่ยกัน  สร้างขึ้นราวปี  พ.ศ.2429 – 2434  ปัจจุบัน ยังคงใช้อยู่ 

        จากนั้นนำท่านชม  อนุเสาวรีย์ของท่านโฮจิมินท์  เป็นศูนย์กลาง  ของเมือง  โฮจิมินท์

         หยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  และ นำท่านให้ชมสินค้า  พื้นเมืองเป็นที่ระลึก
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เสร็จนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ทหาร

        ที่เป็นความโหดร้ายของสงครามเวียดนาม  และมีทหารไทยได้เข้าไปร่วมในสงครามครั้ง

        นั้นด้วย 
16.00 น. นำสู่ตลาดเบนถั่น  เลือกซื้อของฝากที่มีอยู่มากมาย  เรือสำเภาไม้   แกะสลักหินอ่อน

        เสื้อผ้า  รองเท้า  กาแฟ เป็นต้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.35 น. นำท่านเหิรฟ้าเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่ FD659
23.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองประเทศไทยเดินทางกลับด้วยความประทับใจ

Powered by MakeWebEasy.com