กัมพูชา 3 วัน 2 คืน อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถยนต์)

Share

Share

โปรแกรม  3 วัน 2 คืน  (โดยรถกลับรถ)

อรัญประเทศ-ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันทายศรี

วันแรกของการเดินทาง     อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ              ( - / L / D )
08.00 น.คณะเดินทางถึง อ. อรัญประเทศ   นำคณะท่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย – กัมพูชา แล้วออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่จังหวัดเสียมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งเป็นถนนลาดยางระยะทาง 152 กม.

12.00 น.เดินทางถึงเมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจตุมุข   จ. เสียมราฐ  นำท่านเก็บสัมภาระเข้าโรงแรมที่พัก อังกอร์ริเวร่า / สุขาโรท / แทรเชอร์ โอเอซีส  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว หลังจากนั้นนำท่านไหว้พระองค์เจก-พระองค์จอม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเสียมราฐ   จากนั้นนำท่านชม วัดทะไม พิพิธภัณฑ์หัวกะโหลก

18 .30  น.รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  สวัสดี  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดไนท์มาเก็ต เพื่อซื้อของที่ระลึก  จากนั้นส่งท่านกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง บันทายศรี – นครธม – ตาพรหม – นครวัด                 (B/L/D)
07.00  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.00  น.เดินทางสู่บันเตียเสรย หรือ บันทายศรี ตามภาษาเขมรจะแปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” ด้านตัวปราสาทนั้นสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และแกะสลักภาพรูปนูนต่ำ โคปุระของปราสาทบันทายศรีเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งมีความงดงามมาก  ศิลปกรรมของบันทายศรีจะมีความอ่อนช้อย ประณีต มีความคม บางชัดเจนเป็นพิเศษโดยเฉพาะลวดลายพรรณพฤกษาและลายต่างๆ ล้วนมีความชัดเจนประดุจกลีบดอกกลีบใบที่สลักอยู่บนหินลอยเด่นออกมา  ส่วนรูปนางอัปสรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์มากกว่านางอัปสราและเทวดาในสมัยอื่นๆ คือมีรูปร่างสมส่วน หน้าตาหมดจด อาภรณ์และเครื่องประดับมีความชัดเจน ถือได้ว่างามที่สุดในศิลปะของเขมรหลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงมและความมหัศจรรย์ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชม บ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูกนำมาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดอกบัวใหม่  เป็นร้านอาหารเขมร-จีน-เวียดนาม

13.00 น.หลังจากนั้นพาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงของไทย  รวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์   จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร  ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก  ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม

17.00 น.นำคณะขึ้นเขาพนมบาเค็ง หรือวนัมกันตาล ที่ตั้งของปราสาทพนมบาเค็งซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองยโศธรปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือบารายตะวันตกที่สวยงามจากยอดประสาทพนมบาเค็ง ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองพระนครในบรรยากาศยามเย็นอร่าม เป็นสีทองงดงามดั่งเมืองเนรมิตซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเสียมราฐ ( ในการขึ้นพนมบาเค็งทางยูเนสโกให้ขึ้นได้เพียงวันละ300คนเท่านั้น )

19 .30  น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารตนเลแม่โขง พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา  เช่น ระบำนางอัปสรา  จากนั้นนำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง โตนเลสาบ  - ตลาดต้นโพธิ์  - บารายตะวันตก -ไทย  (B/L/-)
07.30  น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.30  น.พาท่านล่องเรือในโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และมีพันธุ์ปลา            ชุกชุมมากที่สุด  ชมวิถีชีวิตชาวเรือกว่า  5,000  ครอบครัว  ที่อาศัยอยู่ในทะเลกว้าง  ซึ่งครอบคลุม                      พื้นที่ถึง 5 จังหวัด  ที่ใช้เรือเป็นบ้าน  ใช้น้ำเป็นเรือนตาย  ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล                          โรงเรียน คาราโอเกะ  ร้านขายของชำลอยน้ำ นำคณะกลับเข้าตัวเมือง จ. เสียมราฐ

12.00น.รับประทานอาหารกลาง ณ  ภัตตาคาร ใบหยก  จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับชายแดนปอยเปตระหว่างเดินทางกลับแวะชมเขื่อนน้ำบารายตะวันตก เป็นเขื่อนน้ำสมัยโบราณที่ขุดด้วยมือมนุษย์ โดยใช้แรงงานมากกว่า           50,000 คน ใช้เวลา 5 ปี ล้อมรอบด้วยคันหินลึกประมาณ 5 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 3   หรือพระเจ้าอิวรมัน โดยทรงโปรดให้สร้างบารายครอบคลุมพื้นที่ 650 เอเคอร์ไว้เก็บน้ำฝน และยังเป็นการสร้างตามคติความเชื่อที่ว่า “เขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของทวยเทพ ต้องมีน้ำล้อมรอบ” ที่นี่เคยขุดพบรูปสัมริดขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงพนมเปญ ออกเดินทางต่อระหว่างทางเยี่ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหิน ที่อำเภอพระเนตร จ.บันเตียเมียนเจย เลือกซื้อหินแกะสลักได้ตามความพึงพอใจ

15.00 น.ได้เวลาพอสมควรนำท่านดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต – ไทย ช็อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือตามอัธยาศัย ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่บ้านคลองลึก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ห่างจากประตูชัย ประมาณ 500 เมตร คำว่าโรงเกลือเป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เดิมเพราะในอดีตตรงบริเวณนี้เป็นสถานที่ใช้เก็บเกลือ เพื่อนำไปขาย ให้กับชาวกัมพูชานำไปใช้ทำปลาเค็ม ต่อมา ความจำเป็นต้องใช้เกลือลดน้อยลงประกอบกับเกิดภัยการสู่รบภายในประเทศกัมพูชาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นตลาดขายสินค้า ตลาดโรงเกลือจัดเป็นตลาดที่ขายเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นแก่การครองชีพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และได้ใช้คำว่า " ตลาดโรงเกลือ " แต่ในปัจจุบันตลาดกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตลาดชายแดนที่มีขนาดใหญ่โตมาก มีสินค้าราคาถูกนานาชนิดทั้งของไทย เขมร เวียดนาม จีน มาวางขายให้กับประชาชนทั่วๆไปได้เวลาพอสมควรส่งคณะ กลับ…….  ด้วยความสุข และประทับใจ .

                                                               


ค่าแลนด์กรุ๊ฟ         ท่าน ท่านละ        บาท / ท่าน
 

อัตรานี้รวม
   การผ่านด่านแบบ วีไอพี ทั้งไทย และ กัมพูชา

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานตามที่กำหนด

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน

  ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน / ห้อง และค่าพาหนะตลอดการเดินทางอยู่ในกัมพูช

  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

   ค่าล่องเรือในทะเลสาบ

 
อัตรานี้ไม่รวม

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , (หากต้องการ) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 1,500 บาท / ท่าน  กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ

หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง

กรุณาส่งหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนเดินทาง  15  วัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า  6  เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (บัตรข้าราชการใช้ไม่ได้) เพื่อใช้ในการเขียนใบ ต.มไทย

บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับคนไทย ให้นำติดตัวมาวันที่เดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

 ตอบรับการเดินทางจ่าย  50 %  โดยโอนเข้าบัญชี

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง

โอนเงินได้ที่บัญชี    ชื่อ นางราตรี แสงรุ่งเรือง

                                ธนาคารกรุงเทพ สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์  เลขบัญชี 542 – 0 – 039793

                                  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอรัญประเทศ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 719 – 2094420

                               ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโรงเกลือ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 504-2-03157-9     

กรณีที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่ง Fax.ใบสำเนาการโอนไปที่ 037-232383            

 

 
________________________________________
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ
ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com