กัมพูชา ไปเช้า - เย็น กลับ

คุณสมบัติสินค้า:

นครวัด วันเดียว ก็เที่ยวได้

Share

หมวดหมู่ : เที่ยวกัมพูชา

Share

โปรแกรม  1 วัน เช้าไป – เย็นกลับ

ปอยเปต -นครวัด-นครธม-ตาพรหม – ปอยเปต

(โดยรถกลับรถ)


07.00 น.คณะพร้อมกันที่ หน้าด่าน อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว จากนั้นนำคณะทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - กัมพูชา จากนั้นเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่จังหวัดเสียมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งเป็นถนนลาดยางระยะทาง 152 กม.

10.30 น.เดินทางถึงเมืองเสียมราฐซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด  จากนั้นพาท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร  ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก  ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม

12.30 น.นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ตนเลแม่โขง  จ. เสียมราฐ หลังจากนั้นพาชมปราสาทตาพรหม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างใหญ่โตกว่าสนามหลวงของไทย  รวบรวมหมวดปราสาทไว้ถึง 24 หลัง ตั้งอยู่กลางป่ามีแมกไม้ขึ้นปกคลุม บางแห่งมีรากไม้ใหญ่อันมหึมาโอบอุ้มพระเทวสถานไว้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งสู่ เมืองนครธม หรือ อังกอร์ธม ชมความงดงมและความมหัศจรรย์ของปราสาท และโบราณสถานที่สำคัญๆอาทิเช่น ปราสาทปักษีจำกรง แล้วชม สะพานนาคราช เป็นหลักศิลามีเอกลักษณ์เฉพาะด้านเช่น รูปแกะสลักรูปเทวดากำลังฉุดนาค ฯ ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธม และเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมยอดปราสาททุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้าซึ่งหันออกไปทอดพระเนตรดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนทั้ง 4 ทิศ และขอนำท่านกราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค เป็นพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่มีขนาดใหญ่ และท่านจะได้ชมบ่อน้ำโบราณ ซึ่งน้ำในบ่อนี้จะถูก นำมาใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกรัชกาล และจะได้สัมผัสถึงงภาพจิตกรรมแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวเขมรโบราณ เปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวเขมร จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับชายแดนทางด่านปอยเปต

18.30 น.เดินทางถึงปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กัมพูชา – ไทย   กลับเข้าฝั่งไทย ส่งคณะกลับด้วยความสุข และประทับใจ ....

 

Powered by MakeWebEasy.com