Webboard
www.tour-ast.com > tour-ast.com > รับจัดทัวร์ สิบสองปันนา
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : รับจัดทัวร์ สิบสองปันนา (อ่าน 3690)   
AST
Guest
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2552 12:25 น.เยือนอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำล้านช้าง

อรัญประเทศ - เชียงของ - บ่อแก้ว - หลวงน้ำทา - สิบสองปันนา

โปรแกรม 6 วัน 5 คืน ทางรถยนต์สัมผัสวิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง ส่วนชาวจีนเรียกว่า "จิ่งหง" เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อ ประกอบด้วยด้วย 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลั่นป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากนครคุนหมิง มณทลยูนนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้า สปป.ลาว ที่แขวงหลวงน้ำทา เวียงภูคา ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ ประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2551 และแล้วเสร็จภายในปี 2553 เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ ได้ในเส้นทางดังกล่าวกำหนดการเดินทาง

วันแรก ของการเดินทาง  จุดนัดพบ - เชียงของ                                    (B/L/D)


04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย

05.00  น. รถบัสปรับอากาศ นำท่านออกเดินทาง สู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงรายบริการอาหารเช้าบนรถ     

12.00  น. อาหารกลางวัน ระหว่างทาง

17.15   น. ถึงอำเภอเชียงของ นำสัมภาระเข้าโรงแรม อาบน้ำ แต่งตัว

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำริมโขง  พักผ่อนตามออัธยาศัย


วันที่สองของการเดินทาง   เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เชียงรุ่ง           (B/L/D)07.00 น.   อาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามไปฝั่งห้วยทราย สู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อ

                 แก้วประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ   เดินทางสู่เมืองหล้า ผ่านเมือง

                 หลวงน้ำทา ผ่าน  เมืองเวียงภูคา  ท่านจะได้ชมบรรยากาศของธรรมชาติที่ได้สรรสร้าง ไว้ให้อย่างสวยงามท่านจะ

                 สัมผัสบรรยากาศแบบไทย    ดั้งเดิมที่ได้เลือนหายจากประเทศอันยาวนาน สัมผัสกับพี่น้องชาวไทยดำอันงดงาม  

                 และสาวแลนแตน ที่ต้องโกนคิ้วเมื่อถึงวัยสาว ฯลฯ

12.00   น.ถึงหลวงน้ำทารับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ่อเต็น ชายแดนลาว ติดจีน 

                 ที่มากมายไปด้วยคาสิโน

15.00   น.ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ชายแดนเมืองบ่อเต็น- สู่บ่อหาน ขอองจีน พร้อมเปลี่ยนขึ้นรถจีน เสร็จเดินทางไปยังเชียง

                 รุ้ง โดยถนน R3 ที่ตัดตรงจากคุณหมิง สู่ลาว และ ไทย  โดยผ่านอุโมง 27 อุโมงค์ ลอดภูเขา และพานข้ามเหว

19.00   น.ถึงเชียงรุ่ง รับประทานอาหารค่ำ เสร็จนำเข้าโรงแรม  พักผ่อนอิสระหรือชมความงามยามราตรี


วันที่สามของการเดินทาง   ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) -  สวนม่านทิง-วัดป่าเจ - โชว์พาราสี                                                                                                           B/L/D)

07.00  น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00  น. นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) หรือ สวนป่าดงดิบ ป่าที่อุดม

                 สมบูรณ์  ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนก

                 ยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชม

                 ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ ของเผ่าไอนี(อีก้อ)  และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ (หากท่านเข้าไป

                 ร่วมในพิธีต้องให้ทิปคู่บาวสาว ประมาณ 20 - 50 หยวน) อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้อง

                 ถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

12.00  น  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00  น. นำชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวน

                 ม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ(สวนขวัญ) และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์

                 คู่ไว้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแผ่นดิน ชมศูนย์สมุนไพรไทลื้อ พร้อมรับการนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลาย จากนั้น

                 นำ ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในเชียงรุ่ง เลือกซื้ออิสระ   ชมเจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง

                 ของเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม       

                 ผสานเข้าใจกันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก 

                 หลังจากนั้น ชมวัดป่าเจ วิทยาลัยพุทธ ของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้

19.30  น. รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือชมการแสดง "เมืองพาราณสี" อันอลังการและงดงามชนะประกวดการ

                 แสดงขอองประเทศจีน 3 ปีติดต่อกัน ตระการตาจนมีคำพูดว่า หากไม่ได้ชมการแสดงชุดนี้ เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปัน

                 นา


วันที่สี่    สิบสองปันนา -หมู่บ้านกาหลั่นป้า                                (B/L/D)

07.00  น. รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  ชมร้านจำหน่ายชาปู่เอ่อ ที่มีชื่อที่ผลิตในสิบสองปันนา

                 (ถ้ามีเวลาพอ) 

09.00  น. เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงามชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูกการคมนาคม ตลอดจน

                 การผลิตกระแสไฟฟ้า เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเชียงรุ้งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า 

                 หรือ เมืองฮัม ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่งแต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับ

                 พระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือหมู่บ้านไต ของชุมชน

                 ไตลื้อ โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  น. ชมแหล่งผลิตและขายหยกอัญมณีต่างๆ มากมาย               

17.30  น. รับประทานอาหารค่ำ  หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก อิสระ          


วันที่ห้าของการเดินทาง  เชียงรุ่ง -  เชียงของ - เดินทางกลับ                     (B/L/D)

07.00 น. อาหารเช้าโรงโรงแรม  เสร็จนำไปชมตลาดเช้า

09.00 น. เดินทางกลับลาว  ชายแดนบ่อเต็น เสร็จเดินทางต่อ

12.00 น. อาหารกลางวันหลวงน้ำทา เสร็จเดินทางต่อ

16.00 น. ถึงห้วยทราย นั่งเรือกลับไทย เดินทางกลับ

18.30 น. แวะชมวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ถ้ามีเวลาพอ)

 19.00 น. อาหารค่ำ เสร็จเดินทางกลับพักผ่อนนอนหลับบนรถ


วันที่หกของการเดินทาง  ถึงบ้าน

07.00 น. ถึง ...... แยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมด้วยความสุข

                                        

***********************************************************


อัตราค่าบริการ 12,000 / ท่าน  

  อัตรานี้รวม 

� ค่ารถ - เรือ ตลอดการเดินทาง 

� ค่าวีซ่าจีน  ,ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย - ลาว และจีน 

�ค่าอาหาร  15  มื้อ

�ค่าธรรมเนียมในการเช้าชม และ การแสดงพาราณสี

� ค่าโรงแรม 4 คืน ไทย 1 คืน จีน 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน  อัตรานี้ไม่รวม 

� ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ 

� ซักอบ  รีด และ ใช้จ่ายส่วนตัว

�เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

� ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  แล้วแต่ความพึงพอใจ 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสีหน้าตรง  1- 1.5  นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีฟ้าหรือนำเงินเท่านั้น


การจองทัวร์และการชำระเงิน 

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง

ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 

แก้ไขเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558 09:49 น.
อรัญ ศรีโสภณ
Admin
ตอบ # 1 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2553 10:54 น. [แจ้งลบ]

ข่าวดีมีกรุ๊ปจอย สิบสองปันนา - คุนหมิง เดินทางโดยรถกลับเครื่องจากคุนหมิง โทรหาเรานะคะ 037 232383 - 4

แก้ไขเมื่อ 9 เมษายน 2553 12:25 น.
นัน
Guest
ตอบ # 3 เมื่อ 25 มีนาคม 2555 17:01 น. [แจ้งลบ]
http://www.โรงแรมเชียงราย.tv
Remy
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558 09:49 น. [แจ้งลบ]
อยากไปสักครั้ง https://goldclubslot.755m.comGOLDCLUBSLOT[/url] https://gclubslot.755m.comGCLUBSLOT[/url] https://xn--m3c5aon3k.755m.comสล็อต[/url] https://galaxyslot.755m.comGALAXYSLOT[/url] https://xn--m3cia9bc0awba5u1a2e.755m.comสล็อตออนไลน์[/url]Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
     เที่ยวกัมพูชา
     เที่ยวลาว
     เที่ยวพม่า
     เที่ยวเวียดนาม
     เที่ยวสิงคโปร์
     เที่ยวสิบสองปันนา
     เที่ยวจีน
     เที่ยวบาหลี
     เที่ยวอียิปต์
   บริการลูกค้า
     การจองทัวร์
     การชำระเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 188
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 498,643
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
10 กุมภาพันธ์ 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29           
             
Copyright by tour-ast.com

AST อรัญ -ศรีโสภณ ทราเวล เลขที่ใบอนุญาต 11/3962
25 กม.2 ฝั่งขวา ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. (037) 232-383 - 4 แฟกซ์ 037 232 383 , คุณราตรี (081) 302-1709
E-mail: aran_sisophon@yahoo.com

Engine by MAKEWEBEASY